Nuostatai

Jūs esate čia:

                                           PATVIRTINTA

                                                                            Pasvalio rajono savivaldybės tarybos

                                                                                       2017 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. T1-142

 

 

PASVALIO R. PAJIEŠMENIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATAI

 

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Pasvalio r. Pajiešmenių pagrindinės mokyklos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Pasvalio r. Pajiešmenių pagrindinės mokyklos (toliau – Mokyklos) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę. Mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą. Mokyklos teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją. Mokyklos turtą, lėšas, jų naudojimo tvarką, finansinės veiklos kontrolę ir Mokyklos veiklos priežiūrą, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.
 2. Oficialus Mokyklos pavadinimas – Pasvalio r. Pajiešmenių pagrindinė mokykla. Trumpasis pavadinimas – Pajiešmenių pagrindinė mokykla. Mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 190617689.
 3. Mokyklos įsteigimo data: 1992 m. rugsėjo 1 d.
 4. Mokyklos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
 5. Mokyklos priklausomybė – Pasvalio rajono savivaldybės mokykla.
 6. Mokyklos savininkas – Pasvalio rajono savivaldybė, kodas 111101496, adresas: Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143, Pasvalys.
 7. Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Pasvalio rajono savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba). Jos kompetenciją nustato Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas.
 8. Mokyklos buveinė – Sodo g. 22, Pajiešmenių kaimas. LT-39449, Pasvalio r.
 9. Mokyklos grupė – bendrojo ugdymo mokykla.
 10. Mokyklos tipas – pagrindinė mokykla.
 11. Pagrindinė mokyklos paskirtis – ugdymas.
 12. Mokymo kalba – lietuvių.
 13. Mokymo forma – dieninė, savarankiško mokymosi, mokymo namuose.
 14. Mokykla vykdo švietimo programas: ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo programas.
 15. Mokykloje mokiniams išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai: pradinio išsilavinimo pažymėjimas, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas, pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas, pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas.
 16. Mokykla turi daugiafunkcį centrą, kurio paskirtis – vykdyti neformalųjį švietimą ir socialinės priežiūros paslaugas:

16.1. Raubonių daugiafunkcį centrą, įsteigtą 2011 m. rugsėjo 1 d. pagal Savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 9 d. sprendimą Nr. T1-21;

16.2. buveinė – Raubonių k., Draugystės g. 7, LT-39449, Pasvalio r.

 1. Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose, simboliką.
 2. Mokykla savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Pasvalio rajono savivaldybės institucijų teisės aktais ir šiais Nuostatais.

 

II. MOKYKLOS VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

 

 1. Mokyklos veiklos sritis – švietimas.
 2. Mokyklos švietimo veiklos rūšys:

20.1. pagrindinė veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;

20.2. kitos švietimo veiklos rūšys:

20.2.1. ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;

20.2.2. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;

20.2.3. pradinis ugdymas, kodas 85.20;

20.2.4. kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

20.2.5. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;

20.2.6. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

20.2.7. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51.

 1. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

21.1. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

21.2. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;

21.3. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;

21.4. kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas 49.39;

21.5. vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20;

21.6. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;

21.7. vaikų dienos priežiūros veikla, kodas 88.91.

 1. Mokyklos tikslas – ugdyti harmoningą ir savarankišką laisvą ir atsakingą, kūrybingą ir bendražmogiškomis vertybėmis besivadovaujančią asmenybę, siekiančią visą gyvenimą mokytis, tobulinti savo gebėjimus, padėti jai įgyti asmeninę, pilietinę ir sociokultūrinę kompetenciją, būtiną sėkmingam tolesniam mokymuisi, įsitvirtinimui profesinės veiklos pasaulyje, kūrybingam dalyvavimui pilietiniame, kultūriniame ir socialiniame gyvenime.
 2. Mokyklos veiklos uždaviniai:

23.1. teikti vaikams ir mokiniams kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą, pradinį, pagrindinį išsilavinimą;

23.2. tenkinti vaikų ir mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius;

23.3. teikti vaikams ir mokiniams reikiamą socialinę, pedagoginę, psichologinę ir specialiąją pedagoginę pagalbą. Asmenybės ir ugdymosi problemų turinčiam, taip pat smurtaujančiam ar smurtą patyrusiam mokiniui psichologinė pagalba visuotinai teikiama pagalbos teikėjams bendradarbiaujant su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokytojais, juos konsultuojant;

23.4.užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką, ugdymo, mokymo, švietimo programų vykdymą, atvirumą vietos bendruomenei, mokymo sutarties sudarymą ir sutartų įsipareigojimų vykdymą, geros kokybės švietimą;

23.5. sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui nuolat dalyvauti bent vienoje nuoseklioje, ilgalaikėje socialines ir emocines kompetencijas ugdančioje prevencinėje programoje, apimančioje smurto, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją, sveikos gyvensenos skatinimą, įgyvendinant pateiktas švietimo ir mokslo ministro patvirtintas rekomendacijas dėl smurto prevencijos įgyvendinimo mokykloje.

 1. Mokyklos funkcijos:

24.1. vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro tvirtinamomis bendrosiomis programomis, priešmokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašu, atsižvelgdama į vietos ir Mokyklos bendruomenės reikmes, taip pat į vaikų ir mokinių poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;

24.2. rengia pagrindinio ugdymo antrosios dalies papildančius bei mokinių poreikius tenkinančius šių programų modulius, neformaliojo vaikų švietimo programas;

24.3. vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo pirmosios dalies, pagrindinio ugdymo antrosios dalies, individualizuotą pradinio ugdymo, individualizuotą pagrindinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo programas; prevencines programas, sutartyse sutartus įsipareigojimus; užtikrina švietimo kokybę;

24.4. vykdo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

24.5. išduoda mokymosi pagal pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo, individualizuoto pradinio ugdymo, individualizuoto pagrindinio ugdymo programas, pasiekimus įteisinančius dokumentus švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

24.6. sudaro palankias sąlygas veikti mokinių organizacijoms, skatinančioms mokinių dorovinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą, puoselėjančioms kultūrinę ir socialinę brandą, padedančioms tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius;

24.7. teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją pagalbą, vykdo mokinių sveikatos priežiūrą, profesinį orientavimą bei minimalios priežiūros priemones;

24.8. įvertina vaikų ir mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius, skiria specialųjį ugdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

24.9. organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu jų mokamas papildomas paslaugas (klubus, būrelius, stovyklas, ekskursijas ir kita) teisės aktų nustatyta tvarka;

24.10. sudaro sąlygas darbuotojams profesiškai tobulėti;

24.11. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką;

24.12. draudžia bet kokią smurto formą nukreiptą tarp bendruomenės narių;

24.13. bet kuris mokyklos bendruomenės narys apie pastebėtą smurto atvejį privalo pranešti mokyklos direktoriui.

24.14. kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę, vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro patvirtintais Švietimo aprūpinimo standartais;

24.15. organizuoja vaikų ir mokinių maitinimą mokykloje;

24.16. organizuoja vaikų ir mokinių vežimą į mokyklą ir iš jos;

24.17. viešai skelbia informaciją apie Mokyklos veiklą švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

24.18. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

 1. Mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai mokiniams išduodami švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

 

III. MOKYKLOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

 1. Mokykla, įgyvendindama veiklos tikslą ir jai pavestus uždavinius, atlikdama jai priskirtas funkcijas, turi teisę:

26.1. parinkti mokymo metodus ir mokymosi veiklos būdus:

26.2. kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius, užtikrinančius kokybišką išsilavinimą;

26.3. bendradarbiauti su Mokyklos veiktai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

26.4. vykdyti šalies ir tarptautinius švietimo projektus;

26.5. stoti ir jungtis į asociacijas, visuomenines ir profesines organizacijas;

26.6. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

26.7. netinkamai besielgiantiems mokiniams taikyti Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-1268 pritartoms rekomendacijoms dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams;

26.8. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

 1. Mokykla. įgyvendindama jai pavestus tikslus ir uždavinius, atlikdama jai priskirtas funkcijas, turi pareigas:

27.1. užtikrinti kokybišką ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programų vykdymą;

27.2. užtikrinti veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą;

27.3. informuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) apie jų vaiko būklę, ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, mokyklos lankymą ir elgesį, taip pat informuoti mokyklos direktorių apie pastebėtą smurto atvejį;

27.4. užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;

27.5. skatinti mokinius mokytis, padėti mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, objektyviai vertinti mokinių pasiekimus;

27.6. siekti, kad kiekvienas mokinys gebėtų bendrauti ir bendradarbiauti, imtųsi atsakomybės, savarankiškai veiktų vadovaudamasis pilietinėmis nuostatomis.

27.7. rūpintis mokytojų ir kitų ugdymo proceso dalyvių kvalifikacijos kėlimu, ne rečiau kaip kartą per ketverius metus pedagoginiai darbuotojai privalo tobulinti kvalifikaciją mokinių socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo srityje;

27.8. vykdyti kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose teisės aktuose.

 

IV. MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

 

 1. Mokyklos veiklos organizavimo teisinis pagrindas:

28.1. direktoriaus patvirtintas Mokyklos strateginis planas, kuriam yra pritarusios Mokyklos taryba ir Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo;

28.2. direktoriaus patvirtintas Mokyklos metinis veiklos planas, rekomendacijos dėl smurto  prevencijos įgyvendinimo priemonių planas,  kuriam yra pritarusi Mokyklos taryba;

28.3. direktoriaus patvirtintas Mokyklos ugdymo planas, kuriam yra pritarusi Mokyklos taryba ir Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo.

 1. Mokyklai vadovauja direktorius, kurį konkurso būdu į pareigas skiria ir atleidžia Savivaldybės taryba teisės aktų nustatyta tvarka. Didžiausią leistiną Mokyklos pareigybių (etatų) skaičių nustato Savivaldybės taryba. Direktorius pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės tarybai ir Savivaldybės merui.
 2. Direktorius:

30.1. tvirtina Mokyklos vidaus struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršijant Savivaldybės tarybos nustatyto didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus;

30.2. tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Mokyklos darbuotojus, nustato darbo užmokestį, atlieka kitas personalo valdymo funkcijas;

30.3. teisės aktų nustatyta tvarka priima mokinius į Mokyklą, sudaro mokymo sutartis;

30.4. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais. Mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis nustato mokinių teises, pareigas ir atsakomybę;

30.5. suderinęs su Mokyklos taryba, tvirtina Mokyklos darbo tvarkos taisykles;

30.6. sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su mokymusi ir darbu susijusiais aspektais;

30.7. vadovauja Mokyklos strateginio plano, metinio veiklos plano rengimui, jų įgyvendinimui, organizuoja ir koordinuoja Mokyklos veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina Mokyklos veiklą, materialinius ir intelektinius išteklius;

30.8. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;

30.9. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes, metodines grupes, metodinę tarybą;

30.10. Mokyklos vardu sudaro sutartis Mokyklos funkcijoms atlikti;

30.11. organizuoja Mokyklos dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

30.12. rūpinasi metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

30.13. inicijuoja Mokyklos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;

30.14. bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančiomis įstaigomis, policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos skyriumi ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;

30.15. atstovauja Mokyklai kitose institucijose;

30.16. nustato Mokyklos direktoriaus pavaduotojų veiklos sritis;

30.17. vykdo kitas teisės aktuose ir pareiginėje instrukcijoje nustatytas funkcijas.

30.18. yra asignavimų valdytojas ir vykdo jam pavestas pareigas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu. Teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja Mokyklos turtą, lėšas ir jais disponuoja, rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina optimalų jų valdymą ir naudojimą.

30.19. kuria sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto apraiškoms aplinką:

30.19.1. tais atvejais, kai smurtauja ar smurtą patiria mokinys, direktorius apie pastebėtą smurto atvejį nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, praneša ir smurtaujančio (smurtaujančių), ir smurtą patyrusio (patyrusių) mokinio (mokinių) tėvams (globėjams, rūpintojams), ir vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugą užtikrinančiai  savivaldybės institucijai pagal kompetenciją;

30.19.2. tais atvejais, kai smurtauja ar smurtą patiria mokytojai, kiti mokyklos darbuotojai, direktorius apie įvykusį smurto faktą nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, savivaldybėje veikiančiai pedagoginei psichologinei tarnybai  dėl psichologinės pagalbos teikimo, ir rekomenduoja smurtavusiam ar smurtą patyrusiam asmeniui kreiptis psichologinės pagalbos;

30.19.3. imasi priemonių, kad smurtavęs (smurtavę) ir smurtą patyręs (patyrę) nepilnametis (nepilnamečiai) asmuo (asmenys) kartu su jį (juos) lydinčiais tėvais (globėjais, rūpintojais) turėtų galimybę neatlygintinai gauti psichologinę pagalbą, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie smurto faktą momento. Psichologinės pagalbos trukmę nustato psichologas, įvertinęs kiekvieno smurto epizodo aplinkybių visumą ir atsižvelgdamas į švietimo ir mokslo ministro nustatytą psichologinės pagalbos teikimo tvarką;

 1. Mokyklos direktoriui išvykus į komandiruotę, sergant, atostogų metu ar nesant darbe dėl kitų pateisinamų priežasčių jo funkcijas atlieka direktoriaus pavaduotojas ugdymui, jo nesant – Savivaldybės mero įgaliotas asmuo.
 2. Mokyklos direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi Mokykloje, už demokratinį Mokyklos valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų Mokyklos tikslo ir uždavinių įgyvendinimą. Mokyklos veiklos rezultatus, už gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą, personalo tobulėjimą, už viešą informacijos skelbimą.
 3. Mokykloje sudaromos metodinės grupės. Metodinės grupės skirtos mokytojams kartu su pagalbos specialistais pasirengti ugdyti mokinius: planuoti ir aptarti ugdymo turinį (programas, mokymo ir mokymosi metodus, kontekstą mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus, mokymo(-si) ir ugdymo(-si) priemones bei patyrimą, kurį mokiniai sukaupia ugdymo procese), pritaikyti jį mokinių individualioms reikmėms, nagrinėti praktinę veiklą, plėtoti mokytojų profesinės veiklos kompetencijas, suderintas su Mokyklos strateginiais tikslais, ir kartu siekti mokinių ir Mokyklos pažangos. Metodinės grupės nariai yra vieno ar kelių mokomųjų dalykų mokytojai. Metodinei grupei vadovauja grupės narių išrinktas vadovas. Metodinių grupių veiklą organizuoja ir koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
 4. Mokykloje sudaroma Metodinė taryba. Ją sudaro metodinių grupių vadovai (3) bei pagalbos specialistai (2), išrinkti Mokytojų tarybos posėdyje atviru balsavimu, balsų dauguma. Metodinei tarybai vadovauja direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Metodinės tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami atviru balsavimu, balsų dauguma. Esant vienodam balsų skaičiui, lemia Tarybos pirmininko balsas.
 5. Metodinė taryba:

35.1. aptaria mokytojų metodinės veiklos prioritetus;

35.2. aptaria mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato prioritetus;

35.3. inicijuoja pedagoginių naujovių diegimą Mokykloje;

35.4. teikia Mokyklos direktoriui siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo organizavimo gerinimo;

35.5. inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą ir gerosios patirties sklaidą.

 1. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais Mokyklos direktorius gali organizuoti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų, kurių veikla susijusi su nagrinėjamu klausimu, pasitarimus.
 2. Mokykloje saugios ir palankios mokiniams aplinkos kūrimu rūpinasi Vaiko gerovės komisija. Ji organizuoja ir koordinuoja švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, švietimo pagalbos teikimą, atsižvelgdama į mokyklos poreikius, teikia direktoriui siūlymus dėl švietimo ir mokslo ministro patvirtintų rekomendacijų dėl smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose ir atlieka kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

 

V. MOKYKLOS SAVIVALDA

 

 1. Mokyklos taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausia Mokyklos savivaldos institucija. Taryba telkia Mokyklos mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam Mokyklos valdymui, padeda spręsti Mokyklai aktualius klausimus, direktoriui atstovauti teisėtiems Mokyklos interesams.
 2. Taryboje mokiniai, tėvai ir mokytojai atstovauja lygiomis dalimis. Tarybą sudaro – 9 nariai (3 mokiniai, 3 mokytojai ir 3 tėvai (globėjai, rūpintojai). Tarybos veikloje gali dalyvauti 1-3 vietos bendruomenės atstovai, kuriuos deleguoja Mokyklos direktorius.
 3. Taryba renkama dvejiems metams.
 4. Mokinius į Tarybą renka 5-10 klasių mokinių susirinkimas atviru balsavimu, balsų dauguma. Susirinkimas teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 5-10 klasių mokinių.
 5. Tėvus (globėjus, rūpintojus) į Tarybą renka visuotinis tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimas. Tėvai išrenkami atviru balsavimu, balsų dauguma. Susirinkimas teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų).
 6. Mokytojai į Tarybą renkami Mokytojų tarybos posėdyje atviru balsavimu, balsų dauguma. Susirinkimas teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Mokytojų tarybos narių.
 7. Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu, balsų dauguma Tarybos posėdyje.
 8. Tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai visų Tarybos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma.
 9. Mokyklos direktorius Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.
 10. Taryba:

47.1. teikia pasiūlymus dėl Mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

47.2. pritaria Mokyklos strateginiam planui, Mokyklos metiniam veiklos planui, Mokyklos darbo tvarkos taisyklėms, Mokyklos nuostatams, jų pakeitimams ir papildymams, kitiems Mokyklos veikią reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Mokyklos direktoriaus;

47.3. teikia pasiūlymus Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Mokyklos vidaus struktūros tobulinimo;

47.4. svarsto Mokyklos lėšų naudojimo klausimus;

47.5. išklauso Mokyklos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymų Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos veiklos tobulinimo;

47.6. teikia siūlymus Savivaldybės tarybai dėl Mokyklos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;

47.7. svarsto mokytojų Metodinės tarybos, metodinių grupių, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ir Mokyklos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Mokyklos direktoriui;

47.8. teikia siūlymus dėl Mokyklos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, formuojant Mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;

47.9. svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus;

47.10. susipažįsta su Mokyklos veiklos įsivertinimo ataskaita ir teikia siūlymus Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos veiklos tobulinimo;

47.11. analizuoja įsivertinimo rezultatus, parenka veiklos įsivertinimo sritis, priima sprendimus dėl veiklos tobulinimo;

47.12. vykstant konkursui į Mokyklos vadovo pareigas, teikia kandidatus į konkurso komisijos sudėtį teisės aktų nustatyta tvarka.

 1. Taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Mokyklos bendruomenei.
 2. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriems ugdymo klausimams spręsti.
 3. Mokytojų tarybą sudaro Mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi Mokykloje dirbantys mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkas, sveikatos priežiūros specialistas, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys. Į posėdžius gali būti kviečiami kitų Mokyklos savivaldos institucijų atstovai.
 4. Mokytojų tarybai vadovauja Mokyklos direktorius.
 5. Mokytojų tarybos posėdžius šaukia Mokyklos direktorius. Posėdžiai šaukiami prasidedant ir baigiantis mokslo metams, taip pat ne rečiau kaip vieną kartą per keturis mėnesius. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai Mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje atviru balsavimu, balsų dauguma. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis Mokytojų tarybos posėdis.
 6. Mokytojų tarybos funkcijos:

53.1. svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir Mokyklos direktoriaus teikiamais klausimais;

53.2. aptaria Ugdymo plano įgyvendinimo klausimus;

53.3. svarsto Mokyklos strateginį planą, metinį veiklos planą, teikia siūlymus veiklos tobulinimui;

53.4. aptaria mokinių sveikatos, mokymosi, poilsio ir mitybos, pedagoginės veiklos klausimus;

53.5. svarsto ugdymo (si). nepamokinės veiklos klausimus, skatina inovacijų paiešką ir patirties sklaidą;

53.6. derina ugdymo turinį ir metodus su Mokyklos keliamais uždaviniais ir bendruomenės poreikiais;

53.7. renka atstovus į Tarybą.

 1. Mokykloje veikia Mokyklos mokinių savivaldos institucija – Mokinių taryba.
 2. Mokinių tarybos nariai yra klasių susirinkimų deleguoti atstovai (po 2 atstovus iš 5-10 klasių).
 3. Mokinių tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas Mokinių tarybos narių pirmojo Mokinių tarybos susirinkimo metu atviru balsavimu, balsu dauguma.
 4. Mokinių tarybos funkcijos:

57.1. teikia siūlymus dėl mokymo organizavimo, vaikų neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos;

57.2. dalyvauja rengiant Mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus, rašo projektus jaunimo užimtumo klausimais; susitaria dėl institucijos veiklos organizavimo;

57.3. svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus; sprendžia įvairias mokinių problemas, pageidavimus;

57.4. padeda organizuoti Mokyklos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas, nepamokinę veiklą ir laisvalaikį;

57.5. vykstant konkursui į Mokyklos vadovo pareigas, į komisijos narius teikia mokinius teisės aktų nustatyta tvarka;

57.6. deleguoja narius į Tarybą.

 1. Visuotinis tėvų susirinkimas – aukščiausia tėvų savivaldos institucija. Jis šaukiamas ne rečiau kaip 2 kartus per mokslo metus. Jo darbe dalyvauja priešmokyklinės grupės, 1-10 klasių mokinių tėvai.
 2. Tėvų susirinkimo funkcijos:

59.1. teikia pasiūlymus dėl mokymo organizavimo;

59.2. sprendžia įvairias mokinių problemas;

59.3. teikia pasiūlymus Tarybai ir direktoriui;

59.4. deleguoja narius į Tarybą.

 1. Klasės mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldą sudaro visų tos klasės mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai). Klasės mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijai vadovauja susirinkimo išrinktas vadovas. Klasių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucija aptaria su klasės vadovu klasės mokinių lankomumo, elgesio ir pažangumo, saugumo, maitinimo, informacijos gavimo apie vaikus klausimus, padeda organizuoti klasės renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką, vykdyti profesinį orientavimą, teikia pasiūlymų Tarybai ir direktoriui.

 

VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

 

 1. Darbuotojai į darbą Mokykloje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Darbo apmokėjimo tvarką Mokyklos darbuotojams nustato Darbo kodeksas, Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Vyriausybės nutarimai, švietimo ir mokslo ministro įsakymai ir kiti teisės aktai.
 3. Mokyklos direktorius, jo pavaduotojas ugdymui, mokytojai ir kiti pedagoginiai darbuotojai atestuojami ir kvalifikaciją tobulina švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

 

VII. MOKYKLOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR MOKYKLOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 

 1. Mokykla valdo patikėjimo teise perduotą Savivaldybės turtą, naudoja ir disponuoja juo Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir Savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta tvarka.
 2. Mokyklos lėšos:

65.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų Savivaldybės biudžetui skirtos lėšos ir Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;

65.2. pajamos už teikiamas paslaugas;

65.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;

65.4. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

 1. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Mokykla gali būti paramos gavėja. Paramos lėšos naudojamos įstatymų nustatyta tvarka.
 3. Mokykla buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka. Finansines operacijas vykdo Mokyklos buhalteris, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu. Mokyklos direktoriaus patvirtinta apskaitos politika, finansų kontrolės taisyklėmis.
 4. Mokyklos finansinį auditą atlieka Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba, Centralizuotas vidaus audito skyrius.
 5. Mokyklos veiklos valstybinę priežiūrą atlieka Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.
 6. Mokyklos veiklos kokybės išorinį vertinimą atlieka Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra.
 7. Mokyklos veiklos priežiūrą vykdo Pasvalio rajono savivaldybės taryba ir Pasvalio rajono savivaldybės administracija.
 8. Valstybinį auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Informacija apie Mokyklos veiklą, kurią, remiantis Nuostatais ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reikia paskelbti viešai, pateikiama Mokyklos interneto svetainėje. Skelbdama informaciją apie savo veiklą ir rezultatus, Mokykla vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.
 2. Mokyklos nuostatus, jų pakeitimus ir papildymus, pritarus Mokyklos tarybai, tvirtina Savivaldybės taryba.
 3. Mokyklos nuostatai keičiami ir papildomi Savivaldybės tarybos, Mokyklos direktoriaus ir Mokyklos tarybos iniciatyva laikantis įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijų ir Dokumentų rengimo taisyklių.
 4. Mokykla registruojama teisės aktų nustatyta tvarka.
 5. Mokykla reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma Savivaldybės tarybos sprendimu. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Švietimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Sprendimas dėl Mokyklos reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ar Mokyklos grupės ar tipo pakeitimo skelbiamas vietos spaudoje. Pasvalio rajono savivaldybės ir Mokyklos interneto svetainėse.

 

 

Pasvalio rajono savivaldybės meras                                                                    Gintautas Gegužinskas

Parsisiųsti dokumentą

Paskutinės naujienos
20 Geg 2022

Išvyka į gaisrinę

Gegužės 18d. Pajiešmenių ikimokyklinukai ir priešmokyklinukai buvo išvykę į Saločių priešgaisrinę tarnybą. Susipažino su ugniagesių darbu, gaisro gesinimo priemonėmis. Prisiminė elgesio buityje taisykles, kaip rūpintis savo ir kitų saugumu. Ačiū ugniagesiams: Majaus tėčiui Regimantui Paškoniui, Gintautui Kačenauskui, Laimiui Ratkui už žinias. Grįžome pilni įspūdžių ir žinių. Daugiau nuotraukų čia.

Paskutinės naujienos
06 Geg 2022

What’s Customized Writing And The Way To Improve Your Self As A Custom Writer?

From the time you be part of our platform and till the day you get your work accomplished, we ensure to supply ?check my essay plagiarism? providers within the time of want. We work hard to provide you top-notch experience by maintaining the quality and easy-to-use strategy. Our plagiarism checker free of charge helps you[…..]

Paskutinės naujienos
06 Geg 2022

Phdizone Dissertation Writing Service

Especially individuals who are new to the research fraternity are faced with this explicit problem. Dissertations are often tough to complete all by oneself. It requires myriad skills and information of various instruments, strategies and subjects to complete a dissertation in entirety. However, most students and researchers lack the complete range of skill sets that[…..]

Paskutinės naujienos
06 Geg 2022

Analytical Vs Argumentative Essay

Students may use it in case the difficulty they have an inclination to discuss is somewhat controversial. When using the Rogerian methodology, the authors acknowledge each side of the issue. Still, they agree with one side of the argument that they favor extra. Some would possibly say that the only difference between educational and business[…..]

Paskutinės naujienos
05 Geg 2022

Customized Essay Writing

Do you could have a special or critical task that few regular writers can do? Then you?ve come to the best place as we’ve a normal list of writers who craft top-notch papers; we present the best ones to you for premium assignments. Simply choose between Standard quality, Premium for 10% more, or Platinum quality[…..]

Paskutinės naujienos
05 Geg 2022

Mamyčių šventė

Gegužės 3 dieną Pajiešmenių mokiniai į šventę pakvietė savo brangiausias mamytes ir močiutes. Vaikai joms buvo paruošę puikias dovanas-dainavo, šoko, deklamavo eilėraščius, netgi surengė viktoriną. Mamų ir vaikų akys spindėjo džiaugsmu, o mes džiaugiamės, kad ši šventė sukėlė tiek daug gražių emocijų. Ačiū visiems, padėjusiems organizuoti renginį. Daugiau nuotraukų rasite čia.

Paskutinės naujienos
05 Geg 2022

Essay Writing Services

All you want to do to get our essay assistance is go to our web site and make a „write the awakening essay my essay“ order. Our essay writing service has been in enterprise since 2009 and has the best consultants on a group. They compose all papers from scratch based on your instructions, sources,[…..]

Paskutinės naujienos
05 Geg 2022

Essay Writing Services

All you want to do to get our essay assistance is go to our web site and make a „write the awakening essay my essay“ order. Our essay writing service has been in enterprise since 2009 and has the best consultants on a group. They compose all papers from scratch based on your instructions, sources,[…..]

Paskutinės naujienos
05 Geg 2022

Greatest Essay Assist

Rush Essay is amongst the greatest essay writing providers that has commanded world authority within the writing industry. This service is known for utmost high quality, being detailed, https://literatureessaysamples.com/category/the-shining/ a user-friendly experience, and limitless revisions. Rush Essay has experience of over 20 years and the writers https://literatureessaysamples.com/the-character-of-the-green-knight-in-sir-gawain/ understand the students? wants at varied ranges. Whenever[…..]

Paskutinės naujienos
05 Geg 2022

The Important Tips About How To Write An Attractive Book Review

Provide the house page of the web library (ProQuest Ebook Central, Ebooks on EBSCOhost, etc.) quite than the full URL. Click Next to set the parameter used to feed the part. Just bear in mind the report that you previously created and the parameter that you set on it. Writing a e-book evaluate could[…..]

Paskutinės naujienos
05 Geg 2022

Regulation Dissertation Writing Service

Every professional on the team has a quantity of years of academic writing experience and specializes in a number of fields. Take benefit of collaborating with completed writers and get excellent papers, no matter how difficult the task is. Too many dissertation writing services either use generic templates, resell entire essays, and infrequently each. We[…..]

Paskutinės naujienos
03 Geg 2022

Essay Writing Service Rent A Best Essay Author Online!

We ensure to take care of content material privateness whereas serving to you in paper writing. We provide one hundred pc unique Essay Writing Services to undergrad and grad students nationwide. ONLY our staff can get it carried out for you with 100 percent GUARANTEED high quality and at an reasonably priced worth. A big[…..]

Paskutinės naujienos
26 Bal 2022

Žemės diena

Pajiešmenių mokykloje – ypatinga diena. Susirinko tie, kurie neabejingi Žemei. Tai diena, kai visus mokinius, mokytojus ir visą bendruomenę suvienijo bendri tikslai, bendri darbai, bendras rūpestis dėl mūsų žemės. Mokiniai perskaitė Žemės laišką, kartojo protesto-priesaikos žodžius, dalyvavo kūrybiniame konkurse „Saugokime Žemę, kad ji saugotų mus“ . Visų tikslas- atkreipti kiekvieno iš mūsų dėmesį į aplinką,[…..]

Paskutinės naujienos
26 Bal 2022

Velykos

Balandžio 15d. Pajiešmenių ikimokyklinukai ir priešmokyklinukai sulaukė Velykų bobučių, kurios papasakojo apie Velykų papročius ir tradicijas, mokė vaikus marginti kiaušinius vašku. Vaikai parodė trumpą programėlę. Ačiū, Velykų bobutėms 8kl. mergaitėms, Gerdai ir Nemirai ir pagalbininkui kiškučiui, už dovanėles. Nuotraukų daugiau rasite čia

Paskutinės naujienos
08 Bal 2022

Tarptautinė pagalvių mūšio diena

Ar žinojote, kad pirmąjį balandžio šeštadienį švenčiama Tarptautinė pagalvių mūšio diena? Psichologai tvirtina, kad pagalvė yra puiki priemonė ne tik poilsiui, bet ir streso, pykčio, agresijos suvaldymui. Norėdami paleisti susikaupusias neigiamas emocijas ir pasikrauti teigiamos energijos, visi Pajiešmenių mokyklos mokiniai ir mokytojai penktadienį išbėgo į kiemą nešdamiesi savo pagalves. Susiskirstę į dvi komandas, vieni kovėsi[…..]

Paskutinės naujienos
25 Kov 2022

Edukacija Pasvalio M. Katiliškio bibliotekoje

Penktadienį  kovo 25 d. 6 ir 7 klasių mokiniai per pirmas pamokas išvyko į edukaciją Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje. Čia mus pasitiko vyresnioji bibliotekininkė Toma Mikalajūnaitė. Ji mums parodė visai nesenai įrengtą rašytojo Mariaus Katiliškio atminimo kambarį. Mokiniai jame susipažino su rašytojo gyvenimu ir kūryba, dėliojo dėliones, žaidė žaidimus edukaciniame terminale. Nugalėtojai gavo ir[…..]

Paskutinės naujienos
21 Kov 2022

Pasaulinė poezijos diena 

Kovo 21-25 dienomis 7 ir 8 klasių mokiniai dalyvavo integruotose lietuvių ir anglų k. pamokose apie poeziją „Through a Window of a Poem“. Diskutavome apie lyriką, žaidėme Kahoot. Mokiniai kūrė žodžių debesis naudodami angliškus ir lietuviškus žodžius, susijusius su poezija, jos žanrais, meninėmis raiškos priemonėmis. Išsirinkę anglų kalba parašytą eilėraštį, mokiniai jį kuo vaizdingiau vertė[…..]

Paskutinės naujienos
18 Kov 2022

Inkilėlių kėlimas

Kovo 18d. Pajiešmenių ikimokyklinukai ir priešmokyklinukai  paminėjome Žemės dieną, kalbėjome kaip turime saugoti, prižiūrėti žemę. Atliko darbelius žemės tema, su tėveliais namuose sukalė inkilus, ačiū jiems. Inkilus įkėlė ūkvedys, Romas Survila, vairuotojas, Almis Saikauskas, jiems talkino kultūros namų administratorius, Gediminas Andrašūnas ir tėveliai, ačiū visiems už pagalbą. Daugiau nuotraukų rasite čia.

Paskutinės naujienos
15 Kov 2022

Ekskursija po Rokiškio kraštą

Vyresnių klasių mokiniai kartu su anglų ir lietuvių k. mokytojomis Kovo 11-ąją paminėjo kitaip. Rokiškio dvare gėrėme arbatą, ragavome įvairių rūšių sūrių ir klausėmės įdomios paskaitos apie Lietuvą. Pačias įdomiausias ekskursijos akimirkas užfiksavome ir kviečiame visus jomis pasigrožėti. Daugiau nuotraukų rasite čia.

Paskutinės naujienos
12 Kov 2022

Atvira pamoka „Mūsų istorija ir dabartis“

Kovo 10 dieną Pajiešmenių mokykloje vyko atvira pamoka “ Mūsų istorija ir dabartis“. Pamoką pradėjome Lietuvos Tautine giesme. Kalbėjo mokyklos direktorius A. Kaminskas, pamokos svečias G. Andrašūnas. Renginio dalyviai dainavo dainas, deklamavo eiles Lietuvai. Pasikartojo istorinius faktus… Palaikydami ukrainiečius, mokyklos kieme papuošėme obelaitę širdelėmis, Lietuvos ir Ukrainos vėliavų spalvomis. Laisvos ir nepriklausomos te plaka mūsų[…..]

Paskutinės naujienos
21 Sau 2022

Pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“

Laisvės gynėjams atminti mūsų mokyklos bendruomenė simboliškai prisijungė prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“. Uždegėme žvakutes ir prisiminėme didvyrius, kurie paaukojo savo gyvybes dėl Lietuvos laisvės. Džiaugiamės, kad ugdome pilietiškus ir patriotiškus žmones. Pajiešmenių mokyklos ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų darbeliai, žuvusiems sausio 13d. už Lietuvos laisvę prisiminti. Daugiau nuotraukų rasite čia

Paskutinės naujienos
22 Gru 2021

Kalėdinių meduolių kepimas

Gruodžio 20-21 dienomis Pajiešmenių mokyklos pradinukai su savo mokytojomis ir virėja kepė ir puošė kalėdinius sausainius. Po darbų gėrėme kakavą, džiaugėmės ir juos valgėme. Gruodžio 22 dieną Pajiešmenių ikimokyklinukai ir priešmokyklinukai su auklėtoja, Aušra Anilioniene ir auklėtojos padėjėja, Žaneta Vilčiauskiene, kepė ir puošė Kalėdinius meduoliukus. Vaikai labai stengėsi, juos gražiai papuošė, šaunuoliai. Daugiau nuotraukų rasite[…..]

Paskutinės naujienos
10 Gru 2021

Edukcinė pamoka apie bites

Lapkričio 26 dieną, Pajiešmenių skyriaus pradinukai buvo Pasvalio krašto muziejuje ir dalyvavo edukacinėje pamokoje apie bitutes. Tai ką sužinojo- pritaikė atlikdami užduotis. Buvo labai įdomi veikla. Dėkojame muziejaus darbuotojai už suteiktas žinias. Daugiau nuotraukų rasite čia

Paskutinės naujienos
03 Gru 2021

Advento vainikų pinimas

Lapkričio 29d. Pajiešmenių priešmokyklinukai ir ikimokyklinukai su auklėtoja Aušra Anilioniene ir auklėtojos padėjėja Žaneta Vilčiauskiene, darėme Advento vainikus, uždegėme pirmąją Advento žvakę. Vaikai sužinojo, kad iki Kalėdų liko keturios savaitės, belaukdami turime atlikti daug gerų darbų, būti mandagiais, draugiškais, mylėti savo tėvelius. Daugiau nuotraukų rasite čia

Paskutinės naujienos
19 Lap 2021

Tolerancijos diena

Lapkričio 16 – Tarptautinė Tolerancijos diena. Tolerancija – tai pakantumas kitiems, supratimas, kad kitas žmogus gali skirtis nuo mūsų, ir pripažinimas, kad jis turi teisę būti kitoks nei mes. Jei esi tolerantiškas, tai dar nereiškia, kad tu privalai draugauti su tais, kurių nemėgsti, juos aukštinti ar garbinti. Tolerancija – tai paprasčiausiai supratimas, kad jie yra[…..]

Paskutinės naujienos
08 Lap 2021

Ekskursija į Tauragnus

Spalio 29 dieną vyresniųjų klasių mokiniai su auklėtojomis važiavo į Tauragnus (Utenos r.). Pirmiausia užsukome į Uteną, pasivaikščiojome po parką, apžiūrėjome vaizdingas šio miesto vietas. Vėliau siaurais, tačiau linksmais Utenos rajono keliukais vykome į Tauragnus, kur mus labai svetingai pasitiko kultūros centro darbuotojos. Jos mums parodė įspūdingą Tauragnų gamtą, papasakojo apie Tauragno ežerą. Ar žinote,[…..]

Paskutinės naujienos
30 Spa 2021

Integruoto ugdymo diena „Iš vaiduoklių gyvenimo“

Spalio 29 d. Krinčino A. Vienažindžio progimnazijos, Pajiešmenių skyriaus pradinukai dalyvavo integruoto ugdymo veikloje „Iš vaiduoklių gyvenimo“. Veiklos metu rašėme angliškus žodžius ant moliūgų, iškirptų iš popieriaus, piešėme pabaisiukus, gaminome žibintus, kepėme raganų pirštus, šokome, darėme Ąžuolo mankštą. Visų veiklų pabaigoje buvome apdovanoti Raganų, Vaiduoklių ir Pabaisiukų atsiųstomis dovanėlėmis. Pradinių klasių mokytojos pasikvietė į pagalbą[…..]

Paskutinės naujienos
29 Spa 2021

Moliūgų žibintai

Spalio 29d. Pajiešmenių ikimokyklinukai ir priešmokyklinukai apšvietė, žaidimo aikštelę, moliūgų žibintais. Ačiū, tėveliams ir mamytėms, už labai gražius žibintus. Daugiau nuotraukų čia.

Paskutinės naujienos
27 Spa 2021

Viešnagė pas ūkininkus

Spalio 27 d. Pajiešmenių skyriaus ikimokyklinukai ir priešmokyklinukai aplankė ūkininkų, Jono Anilionio karves, Vilmos ir Vido Štuopinių avis. Vaikams labai patiko. Džiaugiamės, kad po mūsų apsilankymo, avys suėjo į aptvarą Ačiū, Vilmai ir Vidui, už saldžias vaišes . Daugiau nuotraukų rasite čia

Paskutinės naujienos
23 Spa 2021

Pasaulinė pašto diena

Spalio 9 d. minima Pasaulinė pašto diena, kai beveik prieš 150 metų, 1874-aisiais, buvo įkurta Pasaulinė pašto sąjunga. Šiame technologijų amžiuje žodis ,,laiškas“ didesnei daliai žmonių asocijuojasi su elektroniniu paštu, o popieriniai laiškai pamažu tampa retenybe. Tad Pajiešmenių progimnazijos 6-8 klasių mokiniai kartu su lietuvių, rusų ir anglų kalbų mokytojomis nusprendė ypatingai paminėti šią dieną.[…..]

Paskutinės naujienos
20 Spa 2021

„Rudens mugė“

Spalio 15 dieną mokyklos kieme vyko tradicinis renginys „Rudens mugė“. Šios šventės laukė visi mokiniai, kurie įdėjo daug meilės ir darbo komponuodami darbelius iš gamtinės medžiagos. Koncertas buvo nuostabus, prekeivių stalai lūžo nuo gėrybių, eksponatai originalūs ir spalvingi, visos rungtys įveiktos, o nugalėtojai apdovanoti. Už mūsų šypsenas ir nuostabias akimirkas, už bendradarbiavimą ir pagalbą rengiant[…..]

Paskutinės naujienos
08 Spa 2021

Konkursas „Pasveikink Lietuvos policiją“

Krinčino A. Vienažindžio progimnazijos Pajiešmenių skyriaus antrokai nusprendė sudalyvauti konkurse „Pasveikink Lietuvos policiją“ ir sukūrė videofilmuką. Kūrybiniame procese dalyvavo visa klasė. Jiems talkino mokyklos socialinė pedagogė ir jų mokytoja. Antrokai užėmė III-ią vietą rajone ir sulaukė policijos padėkos ir apdovanojimų. Smagu būti įvertintiems.

Paskutinės naujienos
23 Bir 2021

Paskutinis skambutis

Birželio 16 dieną nuskambėjo Paskutinis skambutis mūsų mokyklos 10 klasės mokiniams. Laikas kaip viesulas praūžė pasiglemždamas dešimtokų metus. Visus dešimt metų į gyvenimo taurę kantriai kapsėjo tai, ką vadiname gyvenimo turtu: žinios, džiaugsmo ir liūdesio akimirkos, nuotykiai, išdaigos, meilė, patirtis. Paskutinio skambučio šventė praėjo. Liko geri ir gražūs prisiminimai, kurie dar ilgai lydės išeinančius į[…..]

Paskutinės naujienos
08 Bir 2021

Robotikos diena Pajiešmenių mokykloje

Birželio 8 dieną, Pajiešmenių mokykloje, pradinukams vyko Robotikos diena. Mokiniai konstravo robotukus, piešė, žaidė, šoko. Linksmai leido laiką.

Paskutinės naujienos
08 Bir 2021

Kai susitinka draugai!

Kai susitinka draugai! Kaip nuostabu, kai vasarą pradedame nuo draugų susitikimo….. Tai tikras garantas, kad ši vasara bus puiki, apgaubta geros nuotaikos, pasišnekučiavimų ir nuoširdžių šypsenų. Tokių nuoširdžių kaip Pajiešmenių skyriaus JŪR mokinių ir Pasvalio Vilties gyventojų draugystė! Labai smagu, kad „viltinukai“ aplankė savo draugus ir turiningai praleido laiką Pajiešmenių parke. Grynas oras, gamta ir[…..]

Paskutinės naujienos
07 Bir 2021

Ekskursija po Biržų kraštą

Birželio 7 d. Krinčino A. Vienažindžio pagr. m-klos Pajiešmenių skyriaus pirmokai ir ketvirtokai keliavo. Lankėmės Biržų rajone, Karvės oloje, apžiūrėjome smegduobes. Pramogavome Kirkilų pramogų parke. Laikas prabėgo akimirksniu, įspūdžiai liks su mumis. Daugiau nuotraukų rasite čia.

Paskutinės naujienos
03 Bir 2021

Birželio 1-oji Vaikų gynimo diena

Birželio 1 d. Krinčino A.Vienažindžio pagr. m- klos Pajiešmenių skyriaus pradinukai šventė vaikų gynimo dieną, sveikinosi su vasara. Šventės metu šokome, piešėme, valgėme, žaidėme. Laikas prabėgo nepastebimai. Sveika, vasarėle!!! Ketvirtokai Pasvalyje dalyvavo linksmoje Vaikų gynimo dienos šventėje. Mokiniai šoko nuotaikingą rokenrolą (mokytoja Rita Ebienė). Daugiau nuotraukų rasite čia.

Paskutinės naujienos
26 Geg 2021

Šventinė pamoka „Šviesoforas“

Gegužės 25 d. Krinčino A. Vienažindžio pagr. m-klos Pajiešmenių skyriaus pradinukai dalyvavo šventinėje pamokoje “ Šviesoforas“. Mokėsi eiti keliu, pereiti gatvę, aptarė kaip reikia elgtis prie autobusėlio ir jo viduje. Pradinukai ruošdamiesi pamokai, patys gamino atšvaitus iš specialios medžiagos. Šventėje svečiavosi Pasvalio rajono policijos komisariato Bendruomenės policijos pareigūnė Jurgita Packevičienė. Ji priminė kelių eismo taisykles[…..]

Paskutinės naujienos
04 Geg 2021

,,Tau, mamyte“

MAMA… JI MŪSŲ LAIMĖ, DŽIAUGSMAS IR VILTIS… Balandžio 30 d. Pajiešmenių kultūros centre vykusią šventę ,,Tau, mamyte….“ vaikučiai sukvietė brangiausias mamytes, močiutes. Padovanojo joms pačias gražiausias gėlytes. Padainavo nuostabias dainas, sušoko energingus šokius, ištarė pačius nuoširdžiausius žodžius. Su meile, su pasididžiavimu įteikė savo sukurtus darbelius. Šventė buvo kupina plačių ir nuoširdžių šypsenų, džiaugsmo ir laimės[…..]

Paskutinės naujienos
30 Bal 2021

Balandis – švaros mėnuo

Nori padaryti pasaulį žalesniu?  Jautiesi atsakingas už savo aplinką? Gyveni ne vien šia diena, bet susimąstai apie  mūsų  žemės ateitį? Tuomet  prisidek prie Pajiešmenių skyriaus mokinių iniciatyvos.  Jie rinko šiukšles, grėbė senus lapus, nešė šakas, baldė obelis, rinko pakelėse senas išmestas padangas….Tai tik dalis darbų, kuriuos jie atliko, norėdami apvalyti žemę nuo įvairių atliekų. Tikiu,[…..]

Paskutinės naujienos
23 Kov 2021

Kovo 20-oji – pasaulinė Žemės diena

Kovo 20-oji – pasaulinė Žemės diena. Kiekvieną pavasarį mūsų mokyklos mokiniai švenčia Pasaulinę Žemės dieną. Žemė – tai gaivinantis, niekada neišsenkantis šaltinis, iš kurio vaikai semiasi Grožį, Gėrį, Meilę ir Dorą. Meilę ir pagarbą Žemei išreiškėme įteikdami jai simbolinę dovaną – savo rankomis sukurtus darbelius. Labai ačiū visiems prisidėjusiems pradinių ir vyresniųjų klasių mokiniams už[…..]

Paskutinės naujienos
19 Kov 2021

Susitikimas su su psichologe S. Stapulioniene

Kovo 19d. Krinčino A.Vienažindžio pagrindinės mokyklos Pajiešmenių skyriaus pirmokai ir trečiokai klasės valandėlės metu susitiko su psichologe Simona Stapulioniene. Pokalbio metu psichologė papasakojo apie įvairius jausmus ir emocijas. Pamokė kaip reikia atskirti ir pačiam suvaldyti mus užklupusius jausmus.

Paskutinės naujienos
17 Kov 2021

Susitikimas su žolininku Mariumi Lasinsku

Kovo 12 dieną, 7-10 klasių mokinius ZOOM’e aplankė žolininkas Marius Lasinskas. Jis mums papasakojo daug įdomių faktų apie žoleles naudodamas ir pasakų motyvus, ir gyvenimiškus pavyzdžius. Taip pat įsitraukėme į šiek tiek filosofišką diskusiją, rimtai pakalbėjome ir pasijuokėme. Buvo smagu sužinoti tiek įdomių faktų apie mus supančius medžius, žoleles. Kovo 16 – ą dieną Krinčino[…..]

Paskutinės naujienos
11 Kov 2021

Pilietiškiausi klasės mokiniai

Kovo 11-osios belaukiant, rinkome PILIETIŠKIAUSIUS klasės mokinius. Sveikiname išrinktuosius ir kviečiame atsiimti atminimo dovanėles pas pavaduotoją. Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinės mokyklos, Pajiešmenių skyriaus antrokai nuoširdžiausius linkėjimus ir didžiausius sveikinimus siunčia savo mylimai Tėvynei. Mūsų mažos širdelės jautrios patirtiems ir išgirstiems įspūdžiams, todėl pasiklausę pasakojimo apie Lietuvai ir jos žmonėms svarbias datas, įvykius nulėmusius tautos istorinius[…..]

Paskutinės naujienos
17 Vas 2021

Žiema žiema bėk iš kiemo !

Pajiešmenių ikimokyklinukai susipažino su Užgavėnių papročiais ir tradicijomis. Kartu su auklėtoja Aušra Anilioniene ir auklėtojos padėjėja Žaneta Vilčiauskiene šventėme Užgavėnes. Darėme kaukes, gąsdinome žiemą triukšmaudami, deginome Morę. Ačiū, Jokūbo mamytei, Justinai Baltrušiūnaitei, už sausainius ir saldainius. Šventę įamžino Žaneta Vilčiauskienė. Tekstas Aušros Anilionienės. Daugiau nuotraukų rasite čia

Paskutinės naujienos
12 Vas 2021

Saugaus interneto savaitė 2021

Pajiešmenių skyriaus mokykloje vasario 8-13 d. vyko įvairūs renginiai, skirti Saugaus interneto savaitei 2021.  Iniciatyvos tikslas – atkreipti dėmesį į aktualius skaitmeninius iššūkius, skatinti saugesnį, ypač vaikų ir jaunuolių, naudojimąsi internetu ir skaitmeninėmis technologijomis. „Pajiešmenių ketvirtokų“ komanda kartu su Pajiešmenių biblioteka ir šeštokų “Žynių” komanda su IT mokytoja dalyvavo Nacionalinėje viktorijoje apie saugų internetą.  Soc. pedagogė[…..]

Paskutinės naujienos
09 Vas 2021

„SVEIKATIADOS“  Mįslių ringas bei sveikatai palankių pietų šalies pamoką – darželiams

Šiandien, antradienį (02.09 d.) Krinčino  A. Vienažindžio pagrindinės mokyklos Pajiešmenių skyriaus darželinukai ir priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai dalyvavo virtualiame „SVEIKATIADOS“ konkurse ,,Pietų kovos“. Vaikučiams ,,MĮSLIŲ RINGĄ“ organizavo mokyklos socialinė pedagogė Vida, jai talkino darželio auklėtoja Aušra. Mįslių ringe bei sveikatai palankių pietų  pamokoje dalyvavo 5 darželinukai iš savo grupės, jiems prisijungti prie pamokos padėjo grupės[…..]

Paskutinės naujienos
09 Vas 2021

Savivaldusis rusų kalbos mokymasis 6 klasėje

Savivaldus mokymasis – tai besimokančiojo gebėjimas valdyti savo mokymąsi. Mokiniai savo iniciatyva išsiaiškina savo mokymosi poreikius, kelia mokymosi tikslus ir planuoja mokymąsi, susikuria arba pasirenka sau palankią mokymosi aplinką bei priemones, sau tinkamas mokymosi strategijas, geba įsivertinti savo pasiekimus ir pažangą, reflektuoja ir analizuoja savo mokymosi procesą, o esant poreikiui, jį koreguoja. Krinčino A.Vienažindžio pagrindinės[…..]

Paskutinės naujienos
05 Vas 2021

„SVEIKATIADOS“ konkursas ,,Pietų kovos“

Šiandien vasario 5 d, penktadienį Krinčino A. Vienažindžio pagrindinės mokyklos Pajiešmenių skyriaus 5 ir 7 klasių mokiniai dalyvavo virtualiame „SVEIKATIADOS“ konkurse ,,Pietų kovos“. Na, o pietų kovos taip nesivadintų, jei šiame konkurse nebūtų šiek tiek mūšio ir varžymosi! Protmūšis vyko dviem turais. Proto mūšio teisėja paskirta 5 klasės auklėtoja, o konkursą vedė  mokyklos socialinė pedagogė.[…..]