Nuostatai

Jūs esate čia:

                                           PATVIRTINTA

                                                                            Pasvalio rajono savivaldybės tarybos

                                                                                       2017 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. T1-142

 

 

PASVALIO R. PAJIEŠMENIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATAI

 

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Pasvalio r. Pajiešmenių pagrindinės mokyklos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Pasvalio r. Pajiešmenių pagrindinės mokyklos (toliau – Mokyklos) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę. Mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą. Mokyklos teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją. Mokyklos turtą, lėšas, jų naudojimo tvarką, finansinės veiklos kontrolę ir Mokyklos veiklos priežiūrą, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.
 2. Oficialus Mokyklos pavadinimas – Pasvalio r. Pajiešmenių pagrindinė mokykla. Trumpasis pavadinimas – Pajiešmenių pagrindinė mokykla. Mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 190617689.
 3. Mokyklos įsteigimo data: 1992 m. rugsėjo 1 d.
 4. Mokyklos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
 5. Mokyklos priklausomybė – Pasvalio rajono savivaldybės mokykla.
 6. Mokyklos savininkas – Pasvalio rajono savivaldybė, kodas 111101496, adresas: Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143, Pasvalys.
 7. Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Pasvalio rajono savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba). Jos kompetenciją nustato Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas.
 8. Mokyklos buveinė – Sodo g. 22, Pajiešmenių kaimas. LT-39449, Pasvalio r.
 9. Mokyklos grupė – bendrojo ugdymo mokykla.
 10. Mokyklos tipas – pagrindinė mokykla.
 11. Pagrindinė mokyklos paskirtis – ugdymas.
 12. Mokymo kalba – lietuvių.
 13. Mokymo forma – dieninė, savarankiško mokymosi, mokymo namuose.
 14. Mokykla vykdo švietimo programas: ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo programas.
 15. Mokykloje mokiniams išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai: pradinio išsilavinimo pažymėjimas, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas, pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas, pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas.
 16. Mokykla turi daugiafunkcį centrą, kurio paskirtis – vykdyti neformalųjį švietimą ir socialinės priežiūros paslaugas:

16.1. Raubonių daugiafunkcį centrą, įsteigtą 2011 m. rugsėjo 1 d. pagal Savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 9 d. sprendimą Nr. T1-21;

16.2. buveinė – Raubonių k., Draugystės g. 7, LT-39449, Pasvalio r.

 1. Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose, simboliką.
 2. Mokykla savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Pasvalio rajono savivaldybės institucijų teisės aktais ir šiais Nuostatais.

 

II. MOKYKLOS VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

 

 1. Mokyklos veiklos sritis – švietimas.
 2. Mokyklos švietimo veiklos rūšys:

20.1. pagrindinė veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;

20.2. kitos švietimo veiklos rūšys:

20.2.1. ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;

20.2.2. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;

20.2.3. pradinis ugdymas, kodas 85.20;

20.2.4. kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

20.2.5. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;

20.2.6. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

20.2.7. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51.

 1. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

21.1. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

21.2. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;

21.3. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;

21.4. kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas 49.39;

21.5. vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20;

21.6. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;

21.7. vaikų dienos priežiūros veikla, kodas 88.91.

 1. Mokyklos tikslas – ugdyti harmoningą ir savarankišką laisvą ir atsakingą, kūrybingą ir bendražmogiškomis vertybėmis besivadovaujančią asmenybę, siekiančią visą gyvenimą mokytis, tobulinti savo gebėjimus, padėti jai įgyti asmeninę, pilietinę ir sociokultūrinę kompetenciją, būtiną sėkmingam tolesniam mokymuisi, įsitvirtinimui profesinės veiklos pasaulyje, kūrybingam dalyvavimui pilietiniame, kultūriniame ir socialiniame gyvenime.
 2. Mokyklos veiklos uždaviniai:

23.1. teikti vaikams ir mokiniams kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą, pradinį, pagrindinį išsilavinimą;

23.2. tenkinti vaikų ir mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius;

23.3. teikti vaikams ir mokiniams reikiamą socialinę, pedagoginę, psichologinę ir specialiąją pedagoginę pagalbą. Asmenybės ir ugdymosi problemų turinčiam, taip pat smurtaujančiam ar smurtą patyrusiam mokiniui psichologinė pagalba visuotinai teikiama pagalbos teikėjams bendradarbiaujant su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokytojais, juos konsultuojant;

23.4.užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką, ugdymo, mokymo, švietimo programų vykdymą, atvirumą vietos bendruomenei, mokymo sutarties sudarymą ir sutartų įsipareigojimų vykdymą, geros kokybės švietimą;

23.5. sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui nuolat dalyvauti bent vienoje nuoseklioje, ilgalaikėje socialines ir emocines kompetencijas ugdančioje prevencinėje programoje, apimančioje smurto, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją, sveikos gyvensenos skatinimą, įgyvendinant pateiktas švietimo ir mokslo ministro patvirtintas rekomendacijas dėl smurto prevencijos įgyvendinimo mokykloje.

 1. Mokyklos funkcijos:

24.1. vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro tvirtinamomis bendrosiomis programomis, priešmokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašu, atsižvelgdama į vietos ir Mokyklos bendruomenės reikmes, taip pat į vaikų ir mokinių poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;

24.2. rengia pagrindinio ugdymo antrosios dalies papildančius bei mokinių poreikius tenkinančius šių programų modulius, neformaliojo vaikų švietimo programas;

24.3. vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo pirmosios dalies, pagrindinio ugdymo antrosios dalies, individualizuotą pradinio ugdymo, individualizuotą pagrindinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo programas; prevencines programas, sutartyse sutartus įsipareigojimus; užtikrina švietimo kokybę;

24.4. vykdo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

24.5. išduoda mokymosi pagal pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo, individualizuoto pradinio ugdymo, individualizuoto pagrindinio ugdymo programas, pasiekimus įteisinančius dokumentus švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

24.6. sudaro palankias sąlygas veikti mokinių organizacijoms, skatinančioms mokinių dorovinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą, puoselėjančioms kultūrinę ir socialinę brandą, padedančioms tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius;

24.7. teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją pagalbą, vykdo mokinių sveikatos priežiūrą, profesinį orientavimą bei minimalios priežiūros priemones;

24.8. įvertina vaikų ir mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius, skiria specialųjį ugdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

24.9. organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu jų mokamas papildomas paslaugas (klubus, būrelius, stovyklas, ekskursijas ir kita) teisės aktų nustatyta tvarka;

24.10. sudaro sąlygas darbuotojams profesiškai tobulėti;

24.11. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką;

24.12. draudžia bet kokią smurto formą nukreiptą tarp bendruomenės narių;

24.13. bet kuris mokyklos bendruomenės narys apie pastebėtą smurto atvejį privalo pranešti mokyklos direktoriui.

24.14. kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę, vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro patvirtintais Švietimo aprūpinimo standartais;

24.15. organizuoja vaikų ir mokinių maitinimą mokykloje;

24.16. organizuoja vaikų ir mokinių vežimą į mokyklą ir iš jos;

24.17. viešai skelbia informaciją apie Mokyklos veiklą švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

24.18. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

 1. Mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai mokiniams išduodami švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

 

III. MOKYKLOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

 1. Mokykla, įgyvendindama veiklos tikslą ir jai pavestus uždavinius, atlikdama jai priskirtas funkcijas, turi teisę:

26.1. parinkti mokymo metodus ir mokymosi veiklos būdus:

26.2. kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius, užtikrinančius kokybišką išsilavinimą;

26.3. bendradarbiauti su Mokyklos veiktai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

26.4. vykdyti šalies ir tarptautinius švietimo projektus;

26.5. stoti ir jungtis į asociacijas, visuomenines ir profesines organizacijas;

26.6. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

26.7. netinkamai besielgiantiems mokiniams taikyti Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-1268 pritartoms rekomendacijoms dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams;

26.8. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

 1. Mokykla. įgyvendindama jai pavestus tikslus ir uždavinius, atlikdama jai priskirtas funkcijas, turi pareigas:

27.1. užtikrinti kokybišką ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programų vykdymą;

27.2. užtikrinti veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą;

27.3. informuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) apie jų vaiko būklę, ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, mokyklos lankymą ir elgesį, taip pat informuoti mokyklos direktorių apie pastebėtą smurto atvejį;

27.4. užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;

27.5. skatinti mokinius mokytis, padėti mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, objektyviai vertinti mokinių pasiekimus;

27.6. siekti, kad kiekvienas mokinys gebėtų bendrauti ir bendradarbiauti, imtųsi atsakomybės, savarankiškai veiktų vadovaudamasis pilietinėmis nuostatomis.

27.7. rūpintis mokytojų ir kitų ugdymo proceso dalyvių kvalifikacijos kėlimu, ne rečiau kaip kartą per ketverius metus pedagoginiai darbuotojai privalo tobulinti kvalifikaciją mokinių socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo srityje;

27.8. vykdyti kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose teisės aktuose.

 

IV. MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

 

 1. Mokyklos veiklos organizavimo teisinis pagrindas:

28.1. direktoriaus patvirtintas Mokyklos strateginis planas, kuriam yra pritarusios Mokyklos taryba ir Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo;

28.2. direktoriaus patvirtintas Mokyklos metinis veiklos planas, rekomendacijos dėl smurto  prevencijos įgyvendinimo priemonių planas,  kuriam yra pritarusi Mokyklos taryba;

28.3. direktoriaus patvirtintas Mokyklos ugdymo planas, kuriam yra pritarusi Mokyklos taryba ir Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo.

 1. Mokyklai vadovauja direktorius, kurį konkurso būdu į pareigas skiria ir atleidžia Savivaldybės taryba teisės aktų nustatyta tvarka. Didžiausią leistiną Mokyklos pareigybių (etatų) skaičių nustato Savivaldybės taryba. Direktorius pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės tarybai ir Savivaldybės merui.
 2. Direktorius:

30.1. tvirtina Mokyklos vidaus struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršijant Savivaldybės tarybos nustatyto didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus;

30.2. tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Mokyklos darbuotojus, nustato darbo užmokestį, atlieka kitas personalo valdymo funkcijas;

30.3. teisės aktų nustatyta tvarka priima mokinius į Mokyklą, sudaro mokymo sutartis;

30.4. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais. Mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis nustato mokinių teises, pareigas ir atsakomybę;

30.5. suderinęs su Mokyklos taryba, tvirtina Mokyklos darbo tvarkos taisykles;

30.6. sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su mokymusi ir darbu susijusiais aspektais;

30.7. vadovauja Mokyklos strateginio plano, metinio veiklos plano rengimui, jų įgyvendinimui, organizuoja ir koordinuoja Mokyklos veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina Mokyklos veiklą, materialinius ir intelektinius išteklius;

30.8. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;

30.9. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes, metodines grupes, metodinę tarybą;

30.10. Mokyklos vardu sudaro sutartis Mokyklos funkcijoms atlikti;

30.11. organizuoja Mokyklos dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

30.12. rūpinasi metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

30.13. inicijuoja Mokyklos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;

30.14. bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančiomis įstaigomis, policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos skyriumi ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;

30.15. atstovauja Mokyklai kitose institucijose;

30.16. nustato Mokyklos direktoriaus pavaduotojų veiklos sritis;

30.17. vykdo kitas teisės aktuose ir pareiginėje instrukcijoje nustatytas funkcijas.

30.18. yra asignavimų valdytojas ir vykdo jam pavestas pareigas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu. Teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja Mokyklos turtą, lėšas ir jais disponuoja, rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina optimalų jų valdymą ir naudojimą.

30.19. kuria sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto apraiškoms aplinką:

30.19.1. tais atvejais, kai smurtauja ar smurtą patiria mokinys, direktorius apie pastebėtą smurto atvejį nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, praneša ir smurtaujančio (smurtaujančių), ir smurtą patyrusio (patyrusių) mokinio (mokinių) tėvams (globėjams, rūpintojams), ir vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugą užtikrinančiai  savivaldybės institucijai pagal kompetenciją;

30.19.2. tais atvejais, kai smurtauja ar smurtą patiria mokytojai, kiti mokyklos darbuotojai, direktorius apie įvykusį smurto faktą nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, savivaldybėje veikiančiai pedagoginei psichologinei tarnybai  dėl psichologinės pagalbos teikimo, ir rekomenduoja smurtavusiam ar smurtą patyrusiam asmeniui kreiptis psichologinės pagalbos;

30.19.3. imasi priemonių, kad smurtavęs (smurtavę) ir smurtą patyręs (patyrę) nepilnametis (nepilnamečiai) asmuo (asmenys) kartu su jį (juos) lydinčiais tėvais (globėjais, rūpintojais) turėtų galimybę neatlygintinai gauti psichologinę pagalbą, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie smurto faktą momento. Psichologinės pagalbos trukmę nustato psichologas, įvertinęs kiekvieno smurto epizodo aplinkybių visumą ir atsižvelgdamas į švietimo ir mokslo ministro nustatytą psichologinės pagalbos teikimo tvarką;

 1. Mokyklos direktoriui išvykus į komandiruotę, sergant, atostogų metu ar nesant darbe dėl kitų pateisinamų priežasčių jo funkcijas atlieka direktoriaus pavaduotojas ugdymui, jo nesant – Savivaldybės mero įgaliotas asmuo.
 2. Mokyklos direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi Mokykloje, už demokratinį Mokyklos valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų Mokyklos tikslo ir uždavinių įgyvendinimą. Mokyklos veiklos rezultatus, už gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą, personalo tobulėjimą, už viešą informacijos skelbimą.
 3. Mokykloje sudaromos metodinės grupės. Metodinės grupės skirtos mokytojams kartu su pagalbos specialistais pasirengti ugdyti mokinius: planuoti ir aptarti ugdymo turinį (programas, mokymo ir mokymosi metodus, kontekstą mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus, mokymo(-si) ir ugdymo(-si) priemones bei patyrimą, kurį mokiniai sukaupia ugdymo procese), pritaikyti jį mokinių individualioms reikmėms, nagrinėti praktinę veiklą, plėtoti mokytojų profesinės veiklos kompetencijas, suderintas su Mokyklos strateginiais tikslais, ir kartu siekti mokinių ir Mokyklos pažangos. Metodinės grupės nariai yra vieno ar kelių mokomųjų dalykų mokytojai. Metodinei grupei vadovauja grupės narių išrinktas vadovas. Metodinių grupių veiklą organizuoja ir koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
 4. Mokykloje sudaroma Metodinė taryba. Ją sudaro metodinių grupių vadovai (3) bei pagalbos specialistai (2), išrinkti Mokytojų tarybos posėdyje atviru balsavimu, balsų dauguma. Metodinei tarybai vadovauja direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Metodinės tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami atviru balsavimu, balsų dauguma. Esant vienodam balsų skaičiui, lemia Tarybos pirmininko balsas.
 5. Metodinė taryba:

35.1. aptaria mokytojų metodinės veiklos prioritetus;

35.2. aptaria mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato prioritetus;

35.3. inicijuoja pedagoginių naujovių diegimą Mokykloje;

35.4. teikia Mokyklos direktoriui siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo organizavimo gerinimo;

35.5. inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą ir gerosios patirties sklaidą.

 1. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais Mokyklos direktorius gali organizuoti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų, kurių veikla susijusi su nagrinėjamu klausimu, pasitarimus.
 2. Mokykloje saugios ir palankios mokiniams aplinkos kūrimu rūpinasi Vaiko gerovės komisija. Ji organizuoja ir koordinuoja švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, švietimo pagalbos teikimą, atsižvelgdama į mokyklos poreikius, teikia direktoriui siūlymus dėl švietimo ir mokslo ministro patvirtintų rekomendacijų dėl smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose ir atlieka kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

 

V. MOKYKLOS SAVIVALDA

 

 1. Mokyklos taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausia Mokyklos savivaldos institucija. Taryba telkia Mokyklos mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam Mokyklos valdymui, padeda spręsti Mokyklai aktualius klausimus, direktoriui atstovauti teisėtiems Mokyklos interesams.
 2. Taryboje mokiniai, tėvai ir mokytojai atstovauja lygiomis dalimis. Tarybą sudaro – 9 nariai (3 mokiniai, 3 mokytojai ir 3 tėvai (globėjai, rūpintojai). Tarybos veikloje gali dalyvauti 1-3 vietos bendruomenės atstovai, kuriuos deleguoja Mokyklos direktorius.
 3. Taryba renkama dvejiems metams.
 4. Mokinius į Tarybą renka 5-10 klasių mokinių susirinkimas atviru balsavimu, balsų dauguma. Susirinkimas teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 5-10 klasių mokinių.
 5. Tėvus (globėjus, rūpintojus) į Tarybą renka visuotinis tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimas. Tėvai išrenkami atviru balsavimu, balsų dauguma. Susirinkimas teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų).
 6. Mokytojai į Tarybą renkami Mokytojų tarybos posėdyje atviru balsavimu, balsų dauguma. Susirinkimas teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Mokytojų tarybos narių.
 7. Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu, balsų dauguma Tarybos posėdyje.
 8. Tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai visų Tarybos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma.
 9. Mokyklos direktorius Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.
 10. Taryba:

47.1. teikia pasiūlymus dėl Mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

47.2. pritaria Mokyklos strateginiam planui, Mokyklos metiniam veiklos planui, Mokyklos darbo tvarkos taisyklėms, Mokyklos nuostatams, jų pakeitimams ir papildymams, kitiems Mokyklos veikią reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Mokyklos direktoriaus;

47.3. teikia pasiūlymus Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Mokyklos vidaus struktūros tobulinimo;

47.4. svarsto Mokyklos lėšų naudojimo klausimus;

47.5. išklauso Mokyklos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymų Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos veiklos tobulinimo;

47.6. teikia siūlymus Savivaldybės tarybai dėl Mokyklos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;

47.7. svarsto mokytojų Metodinės tarybos, metodinių grupių, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ir Mokyklos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Mokyklos direktoriui;

47.8. teikia siūlymus dėl Mokyklos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, formuojant Mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;

47.9. svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus;

47.10. susipažįsta su Mokyklos veiklos įsivertinimo ataskaita ir teikia siūlymus Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos veiklos tobulinimo;

47.11. analizuoja įsivertinimo rezultatus, parenka veiklos įsivertinimo sritis, priima sprendimus dėl veiklos tobulinimo;

47.12. vykstant konkursui į Mokyklos vadovo pareigas, teikia kandidatus į konkurso komisijos sudėtį teisės aktų nustatyta tvarka.

 1. Taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Mokyklos bendruomenei.
 2. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriems ugdymo klausimams spręsti.
 3. Mokytojų tarybą sudaro Mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi Mokykloje dirbantys mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkas, sveikatos priežiūros specialistas, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys. Į posėdžius gali būti kviečiami kitų Mokyklos savivaldos institucijų atstovai.
 4. Mokytojų tarybai vadovauja Mokyklos direktorius.
 5. Mokytojų tarybos posėdžius šaukia Mokyklos direktorius. Posėdžiai šaukiami prasidedant ir baigiantis mokslo metams, taip pat ne rečiau kaip vieną kartą per keturis mėnesius. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai Mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje atviru balsavimu, balsų dauguma. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis Mokytojų tarybos posėdis.
 6. Mokytojų tarybos funkcijos:

53.1. svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir Mokyklos direktoriaus teikiamais klausimais;

53.2. aptaria Ugdymo plano įgyvendinimo klausimus;

53.3. svarsto Mokyklos strateginį planą, metinį veiklos planą, teikia siūlymus veiklos tobulinimui;

53.4. aptaria mokinių sveikatos, mokymosi, poilsio ir mitybos, pedagoginės veiklos klausimus;

53.5. svarsto ugdymo (si). nepamokinės veiklos klausimus, skatina inovacijų paiešką ir patirties sklaidą;

53.6. derina ugdymo turinį ir metodus su Mokyklos keliamais uždaviniais ir bendruomenės poreikiais;

53.7. renka atstovus į Tarybą.

 1. Mokykloje veikia Mokyklos mokinių savivaldos institucija – Mokinių taryba.
 2. Mokinių tarybos nariai yra klasių susirinkimų deleguoti atstovai (po 2 atstovus iš 5-10 klasių).
 3. Mokinių tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas Mokinių tarybos narių pirmojo Mokinių tarybos susirinkimo metu atviru balsavimu, balsu dauguma.
 4. Mokinių tarybos funkcijos:

57.1. teikia siūlymus dėl mokymo organizavimo, vaikų neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos;

57.2. dalyvauja rengiant Mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus, rašo projektus jaunimo užimtumo klausimais; susitaria dėl institucijos veiklos organizavimo;

57.3. svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus; sprendžia įvairias mokinių problemas, pageidavimus;

57.4. padeda organizuoti Mokyklos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas, nepamokinę veiklą ir laisvalaikį;

57.5. vykstant konkursui į Mokyklos vadovo pareigas, į komisijos narius teikia mokinius teisės aktų nustatyta tvarka;

57.6. deleguoja narius į Tarybą.

 1. Visuotinis tėvų susirinkimas – aukščiausia tėvų savivaldos institucija. Jis šaukiamas ne rečiau kaip 2 kartus per mokslo metus. Jo darbe dalyvauja priešmokyklinės grupės, 1-10 klasių mokinių tėvai.
 2. Tėvų susirinkimo funkcijos:

59.1. teikia pasiūlymus dėl mokymo organizavimo;

59.2. sprendžia įvairias mokinių problemas;

59.3. teikia pasiūlymus Tarybai ir direktoriui;

59.4. deleguoja narius į Tarybą.

 1. Klasės mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldą sudaro visų tos klasės mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai). Klasės mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijai vadovauja susirinkimo išrinktas vadovas. Klasių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucija aptaria su klasės vadovu klasės mokinių lankomumo, elgesio ir pažangumo, saugumo, maitinimo, informacijos gavimo apie vaikus klausimus, padeda organizuoti klasės renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką, vykdyti profesinį orientavimą, teikia pasiūlymų Tarybai ir direktoriui.

 

VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

 

 1. Darbuotojai į darbą Mokykloje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Darbo apmokėjimo tvarką Mokyklos darbuotojams nustato Darbo kodeksas, Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Vyriausybės nutarimai, švietimo ir mokslo ministro įsakymai ir kiti teisės aktai.
 3. Mokyklos direktorius, jo pavaduotojas ugdymui, mokytojai ir kiti pedagoginiai darbuotojai atestuojami ir kvalifikaciją tobulina švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

 

VII. MOKYKLOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR MOKYKLOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 

 1. Mokykla valdo patikėjimo teise perduotą Savivaldybės turtą, naudoja ir disponuoja juo Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir Savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta tvarka.
 2. Mokyklos lėšos:

65.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų Savivaldybės biudžetui skirtos lėšos ir Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;

65.2. pajamos už teikiamas paslaugas;

65.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;

65.4. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

 1. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Mokykla gali būti paramos gavėja. Paramos lėšos naudojamos įstatymų nustatyta tvarka.
 3. Mokykla buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka. Finansines operacijas vykdo Mokyklos buhalteris, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu. Mokyklos direktoriaus patvirtinta apskaitos politika, finansų kontrolės taisyklėmis.
 4. Mokyklos finansinį auditą atlieka Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba, Centralizuotas vidaus audito skyrius.
 5. Mokyklos veiklos valstybinę priežiūrą atlieka Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.
 6. Mokyklos veiklos kokybės išorinį vertinimą atlieka Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra.
 7. Mokyklos veiklos priežiūrą vykdo Pasvalio rajono savivaldybės taryba ir Pasvalio rajono savivaldybės administracija.
 8. Valstybinį auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Informacija apie Mokyklos veiklą, kurią, remiantis Nuostatais ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reikia paskelbti viešai, pateikiama Mokyklos interneto svetainėje. Skelbdama informaciją apie savo veiklą ir rezultatus, Mokykla vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.
 2. Mokyklos nuostatus, jų pakeitimus ir papildymus, pritarus Mokyklos tarybai, tvirtina Savivaldybės taryba.
 3. Mokyklos nuostatai keičiami ir papildomi Savivaldybės tarybos, Mokyklos direktoriaus ir Mokyklos tarybos iniciatyva laikantis įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijų ir Dokumentų rengimo taisyklių.
 4. Mokykla registruojama teisės aktų nustatyta tvarka.
 5. Mokykla reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma Savivaldybės tarybos sprendimu. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Švietimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Sprendimas dėl Mokyklos reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ar Mokyklos grupės ar tipo pakeitimo skelbiamas vietos spaudoje. Pasvalio rajono savivaldybės ir Mokyklos interneto svetainėse.

 

 

Pasvalio rajono savivaldybės meras                                                                    Gintautas Gegužinskas

Parsisiųsti dokumentą

Paskutinės naujienos
21 Spa 2020

,,Linksmasis Jomarkas 2020“

Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinės mokyklos Pajiešmenių skyriuje spalio 16 d. vyko tradicinis renginys ,,Linksmasis Jomarkas 2020“. Renginio tikslas – atsakomybės, pasitikėjimo savimi, verslumo ir sveikos gyvensenos ugdymas. Šventę organizavo mokytoja Lidija, o vedė 10 kl. mokinės Vilija ir Armanda. Pajiešmenių parkas tą dieną aidėjo nuo muzikos garsų, dainų ir vaikų juoko. Svarbiausias ir ryškiausias mugės[…..]

Paskutinės naujienos
06 Spa 2020

Rugsėjo 23-ioji Lietuvos žydų genocido diena

Rugsėjo 23-iąją minima Lietuvos žydų genocido diena. Holokaustas neaplenkė Biržų krašto žydų -sušaudyti buvo ne tik vyrai, bet ir moterys, seneliai, vaikai… 5 ir 7 kl. mokiniai su istorijos ir lietuvių kalbos mokytojais išvyko į Biržus, kad aplankytų žydų kapus ir pagerbtų holokausto aukas. Prie paminklo, pagal žydų tradicijas, mokiniai padėjo akmenėlių, tyliai uždegė žvakutes.[…..]

Paskutinės naujienos
05 Spa 2020

Mokytojų diena

Tai, ką darome, yra tik lašas vandenyne, tačiau jeigu nedarytume, vandenynui trūktų vieno lašo.(Motina Teresė) Spalio 5 dieną Krinčino A. Vienažindžio pagrindinės mokyklos Pajiešmenių skyriuje įvyko šventinis Mokytojų dienos paminėjimas. Dešimtokai vedė pamokas. Atvykus mokytojams iškilmingai juos pasveikino visi mokiniai. Šventę organizavo dailės ir technologijų mokytoja Jolanta. Daugiau nuotraukų rasite čia    

Paskutinės naujienos
30 Rgs 2020

Europos kalbų diena 2020

Šiais metais Europos kalbų diena vyko šiek tiek kitaip. 5-10 klasių mokiniai paminėjo šią ypatingą dieną atskirai savo klasėse, dalyvaudami Europos kalbų dienos viktorinoje KAHOOT.COM mokymo(si) platformoje. Netrūko azarto, gerų emocijų ir puikios nuotaikos. Užduotis paruošė mokytojos: Žydra Norkevičienė, Vida Chraptavičienė ir Orinta Lukošiūnienė Daugiau nuotraukų čia

Paskutinės naujienos
25 Rgs 2020

Europos judumo savaitės minėjimas Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio Pajiešmenių skyriuje

Rugsėjo 16-22 d. mokykloje vyko įvairios sveikatingumo veiklos. Visą savaitę mažieji galėjo dalyvauti skirtinguose užsiėmimuose. Vieni žygiavo lazdomis, kiti mankštinosi lauke, bėgiojo, žaidė judrumo žaidimus. Visi laikėsi saugaus atstumo, džiaugėsi gražiu oru, smagiai praleido laiką. Prie šios akcijos prisijungė ir mažieji darželinukai, kurie buvo apdovanoti Visuomenės sveikatos biuro atšvaitais bei kalendoriais. Pradinių klasių mokinukams buvo[…..]

Paskutinės naujienos
05 Rgs 2020

Rugsėjo 1 -osios šventė

Rugsėjo pirmosios šventė Krinčino A. Vienažindžio pagrindinės mokyklos Pajiešmenių skyriuje. Nuotraukų daugiau rasite čia  

Paskutinės naujienos
08 Bir 2020

Ketvirtokų išleistuvės

Birželio 4 d. 10 ketvirtokų baigė pradinio ugdymo programą. Šventės metu mokiniai atsisveikino su mokytoja ir gavo pradinio ugdymo baigimo pažymėjimus. Daugiau nuotraukų rasite čia

Paskutinės naujienos
26 Kov 2020

Svarbi informacija

Mokytojai ir mokiniai gali kreiptis į  skaitmeninių technologijų administratorių dėl techninės pagalbos mesengeriu violeta lazickiene; el. paštu violetalazickiene@gmail.com arba telefonu 868242904.

Paskutinės naujienos
10 Kov 2020

Integruota anglų ir lietuvių k. pamoka apie frazeologizmus

Penktadienį 6 ir 8 klasių mokiniai dalyvavo integruotoje pamokoje apie frazeologizmus. Susiskirstę į keturias grupeles, jie atliko įvairias, pakankamai sudėtingas užduotis: naudodamiesi žodynais ir telefonais, aiškinosi lietuviškų frazeologizmų reikšmes, vertė angliškus žodžių junginius, lygino juos su lietuviškais. Mes, mokytojos, džiaugiamės, kad visi mokiniai turėjo veiklos ir progos pasireikšti. Visi buvo drąsūs, aktyvūs, draugiški. O po[…..]

Paskutinės naujienos
10 Kov 2020

“Mažasis diktantas”

Kovo 6 dieną  ketvirtokai rašė diktantą, kurį jiems paruošė ir perskaitė lietuvių kalbos mokytoja. Tiek mokytojai, tiek mokiniams tai buvo pirmoji pažintis ir pakankamai rimta užduotis. O baigiantis pamokai visi kartu pajuokavo, kad vaikams pavargo ranka, o mokytojai susipynė liežuvis. Mokytoja diktantus ištaisys ir rezultatus praneš pirmadienį. Linksmo ir kūrybingo savaitgalio! Daugiau nuotraukų rasite čia[…..]

Paskutinės naujienos
10 Kov 2020

Literatūrinė popietė ,,Stovi pasakų namelis”

6 klasės mokiniai, sužinoję, kad svečiuosis pas darželinukus ir seks jiems pasakas, labai apsidžiaugė ir atsakingai tam net kelias savaites ruošėsi: skaitė pasakų knygas, įdomiausias ir linksmiausias mokėsi sekti, vaidinti. O ketvirtadienį mažieji turėjo progą tų pasakų paklausyti. Daugiau nuotraukų rasite čia

Paskutinės naujienos
10 Kov 2020

Greitojo teksto rinkimo konkursas

Kovo 2-3 dienomis informacinių technologijų ir lietuvių kalbos mokytojos pakvietė visus vyresniuosius mokinius į Greitojo teksto rinkimo konkursą. Greičiausiai tekstus kompiuteriu parašė Edvinas (9 kl.), Gabija (8 kl.) ir Silvija (10 kl.). Sveikiname nugalėtojus! Daugiau nuotraukų rasite čia      

Paskutinės naujienos
06 Kov 2020

Dailyraščio konkursas ,,Eisim, broliai, tūto”

Kovo pirmą savaitę mokykloje vyko dailyraščio konkursas, skirtas sutartinėms. Jame dalyvavo ne tik 1-10 klasių mokiniai, bet ir jų tėveliai bei mokytojai. Nugalėtojus jau išrinkome, juos paskelbsime kovo 10 dieną. Daugiau nuotraukų rasite čia  

Paskutinės naujienos
25 Vas 2020

Užgavėnės

Vasario 25 dieną Pajiešmenių pagrindinės mokyklos mokiniai varė Žiemą iš mokyklos kiemo. Visi dėvėjo įvairiausias, pačių pasigamintas kaukes, kad Žiemą įbaugintų ir kuo greičiau šioji pasitrauktų. Vaikai vaikščiojo po parką ir klausėsi raganų, velnių, gyvačių ir kitų būtybių sakmių, šoko ratelius, žaidė įvairiausius žaidimus. Po to laukė Kanapinio ir Lašininio kova, kurią, žinoma, laimėjo Kanapinis.[…..]

Paskutinės naujienos
14 Vas 2020

Šimtadienis

Vasario 14 dieną dešimtokai nekantriai laukė Šimtadienio. Juk iki rimto išbandymo liko tik šimtas dienų! Šią šventę surengė devintokai su klasės auklėtoja Orinta. Jie sugalvojo daug įdomių užduočių, kurios visus privertė susiėmus pilvus juoktis. Vėliau visi kartu vaišinomės tortu ir dalinomės džiugiomis emocijomis. Ačiū už puikią popietę! Daugiau nuotraukų rasite čia

Paskutinės naujienos
13 Vas 2020

Edukacinė programa “Simegrafijos menas”

Artėjant Valentino dienai sulaukėme svečių iš užimtumo centro “Viltis”. Jie atvyko pas mus su edukacine programa ” Simegrafijos menas”. Smagu, kad JŪR būrelio nariai turėjo galimybę išmokti šio amato bei susidraugauti su svečiais. Prieš kimbant į darbus mūsų vokalinis ansamblis turėjo paruošęs nedidelį pasirodymą. Po darbų svečių laukė paruoštas vaišių stalas. Visi džiaugėmės tokia gera[…..]

Paskutinės naujienos
05 Vas 2020

Edukacinė pamoka “Užgavėnių kaukių gamyba”

Pajiešmenių mokyklos pradinukai jau ruošiasi Užgavėnių šventei. Vasario 4 dieną vyko edukacinė pamoka “Užgavėnių kaukių gamyba”. Pamokos metu  mokėmės gaminti “papjė mašė ” technika. Edukaciją vedė viešnia iš Vilniaus agentūros “Pramogų skonis” Daugiau nuotraukų rasite čia

Paskutinės naujienos
24 Sau 2020

Lietuvių kalbos pamoka apie anekdotus

Sausio 24 dieną trečiokų klasėje buvo girdėti vaikų juokas ir šurmulys. Penktokai užsuko į svečius, kad palinksmintų savo jaunesnius draugus. Kiekvienas iš jų papasakojo po kelis anekdotus, o slapto balsavimo būdu mažieji išrinko geriausius pasakotojus-Marių ir Gabiją. Sveikiname ir nugalėtojus, ir visus dalyvius! Mus, mokytojas, ypač džiugina vyresniųjų vaikų drąsa, pasitikėjimas savimi ir rodoma iniciatyva[…..]

Paskutinės naujienos
13 Sau 2020

Sausio 13-osios dienos paminėjimas

Šiandien mūsų mokykla kartu su visa Lietuva paminėjo skaudžius, nekaltų žmonių krauju pažymėtus Sausio 13 dienos įvykius. Renginį vedė 8 kl. mokinys Linas Legys ir 10 kl. mokinė Deima Valuntaitė. Ant pievutės iš žvakučių sudėliojome širdeles, liūdnomis eilėmis, dainomis bei tylos minute pagerbėme 14 didvyrių, kurie žuvo dėl Lietuvos laisvės.  

Paskutinės naujienos
08 Sau 2020

Aš ir knyga

Sausio 8 dieną 1 ir 5 klasių mokiniai dalyvavo lietuvių kalbos pamokoje ,,Aš ir knyga”. Vyresnieji savo mažiesiems draugams pirmokams pristatė savo perskaitytas knygas, skaitė įdomiausias ištraukas, dalijosi įspūdžiais ir rekomendacijomis. Mažieji klausytojai buvo labai aktyvūs ir smalsūs, vartė knygeles, o kai kurie ir patys bandė pusbalsiu skaityti. Džiaugiamės, kad vaikai domisi knygomis ir labai[…..]

Paskutinės naujienos
27 Gru 2019

Ekskursija į Vilnių

Krinčino A.Vienažindžio pagrindinės mokyklos ir Pajiešmenių skyriaus mokiniai bei mokytojai aplankė Vilnių! Pirmiausia nuvykome į Lietuvos Respublikos Seimą. Čia mus sutiko Seimo nario Antano Matulo padėjėja Neringa Laurinavičiūtė. Ji papasakojo apie Seimo narių veiklą, parodė sales, kuriose dirba ir ilsisi politikai. Vėliau pėstute nuėjome iki KGB rūmų. Išklausėme gido pasakojimą, turėjome galimybę savo akimis išvysti[…..]

Paskutinės naujienos
20 Gru 2019

Adventinis renginys

Gruodžio 20 d. didelis ir geros dvasios Adventinis renginys su abiejų mokyklų vaikais ir mokytojais bei kitais darbuotojais. Buvo gera ir smagu. Kūčiškas maistas, skanus kisielius ir kt. – pirma darbas, pasiruošimas, paskui susėdimas draugėn, tradiciniai veiksmai, advento giesmės, uždegtos žvakutės ant vainikų ir t. t. Iš tiesų, sakau Jums, buvo gera. Man patiko. O[…..]

Paskutinės naujienos
20 Gru 2019

Kalėdinis pradinukų renginys

Gruodžio 20 dieną Pajiešmenių skyriaus pradinukai susitiko su Kalėdų seneliu, žiūrėjo Drakoniuko teatro nuotaikingą spektaklį „Kalėdos, kvepiančios cinamonu“. Linksmai žaidėme, šokome ir dainavome su Kalėdų seneliu ir jo draugais Meduoliu ir Kaitra. Daugiau nuotraukų rasite čia

Paskutinės naujienos
18 Gru 2019

Meninio skaitymo konkursas

Gruodžio 18 dieną mokyklos salytėje vyko 1-10 klasių meninio skaitymo konkursas. Mokiniai deklamavo eilėraščius metų laikų tema. Visi buvo drąsūs ir šaunūs, tačiau komisijai reikėjo išrinkti geriausius skaitovus. Iš pradinių klasių nugalėtojais tapo Viktorija Jautakaitė, Ąžuolas Baronas ir Ernesta Drevinskaitė. Vyresniųjų klasių nugalėtojai – Linas Legys, Deima Valuntaitė ir Kristian Ild. Ačiū dalyviams ir mokytojoms[…..]

Paskutinės naujienos
18 Gru 2019

Pajiešmenių kaimo bibliotekoje

Gruodžio 18 d. 4 klasės mokiniai su mokytoja apsilankė Pajiešmenių kaimo bibliotekoje. Ten apžiūrėjome parodas, atsakinėjome į klausimus, minėme mįsles. Buvome apdovanoti dovanomis. Dėkojame bibliotekininkei Egidijai.  

Paskutinės naujienos
17 Gru 2019

Adventinė popietė

Gruodžio 17 dieną Pajiešmenių skyriaus pradinukai susirinko į adventinę apmąstymų popietę įsivaizduojamoje senovinėje pirkioje. Mus pasitiko šeimininkė (mokyt. Vaida). Susirinkę dainavome advento dainas, žaidėme ratelius, klausėmės pasakų, minėme mįsles, vaišinomės virtomis su lupenomis bulvėmis, užgerdami rūgpieniu, mėgavomės pyragu, paskanintu obuoliene. Kadangi nevalia būdavo ilgai vakaroti, kad piktosios dvasios nepersekiotų, išskubėjome namo. Linkime prasmingo šv. Kalėdų[…..]

Paskutinės naujienos
13 Gru 2019

Lankymasis Pasvalio socialinių paslaugų centre

Gruodžio 13 dieną 6-10 klasių JŪR būrelio nariai lankėsi Pasvalio socialinių paslaugų centre. Buvome svetingai sutikti centro darbuotojų ir gyventojų. Parodę nedidelę programą, pasveikinome visus su artėjančiomis šventėmis, susipažinome bei pabendravome su kai kuriais gyventojais, jie noriai mums parodė savo kambarius, papasakojo apie save ir savo pomėgius. Labai dėkojame mokiniams už jų pasirodymą, nuoširdumą ir[…..]

Paskutinės naujienos
10 Gru 2019

Ekskursija į Panevėžį

Gruodžio 4 dieną 5-10 klasių mokiniai lankėsi Panevėžyje. Mokytojos papasakojo miesto įkūrimo istoriją, supažindino su siauruko geležinkeliu, pasivaikščiojome Senvagės krantine, nuvažiavome ir teigiamų emocijų pasikrovėme prie Raktų medžio-uosio. Tačiau labiausiai mums patiko gyvūnų prieglaudoje. Jau prie vartų mus pasitiko labai draugiška ir miela šunytė Ciocė. Prieglaudoje dirbanti moteris supažindino su visais gyvūnėliais, papasakojo apie juos[…..]

Paskutinės naujienos
27 Lap 2019

Viktorina ,,Ką aš žinau apie korupciją“

Lapkričio 26 dieną 6-10 klasių mokiniai dalyvavo viktorinoje ,,Ką aš žinau apie korupciją“. Pirmiausia susiskirstėme į mišrias grupes, sugalvojome savo komandoms originalius pavadinimus ir gavome užduotis (atsakinėjome į klausimus, kūrėme dialogus, vaidinome). Visi buvome aktyvūs, drąsūs, linksmi. Smagu, kad būna tokių dienų, kai visi ne tik kartu praleidžiame laiką, bet ir pasidalijame savo patirtimi bei[…..]

Paskutinės naujienos
27 Lap 2019

Kvadrato varžybos

Lapkričio 26 d. Pajiešmenių skyriaus mokyklos pradinukai dalyvavo “Kvadrato” varžybose su kaimo mokyklomis. Dalyvavo šešios mūsų rajono mokyklos. Pradinių klasių mokinukai užėmė II – vietą. Džiaugiamės garbinga vieta ir medaliais.

Paskutinės naujienos
20 Lap 2019

Tolerancijos diena

Tūkstančiai Lietuvos mokinių minėjo Tarptautinę tolerancijos dieną – lapkričio 16-ąją. Mūsų  mokykla taip pat atsiliepė į   Tarptautinės istorinio teisingumo komisijos kvietimą kūrybiškai paminėti šią datą ir prisijungė prie šiemetinės pilietinės iniciatyvos „Tolerancijos švyturys“ lapkričio 15 dieną – penktadienį. Tolerancijos idėjų kontekste švyturio simbolis neatsitiktinis, nes švyturys kaip simbolis reiškia pagalbą, jis rodo kelią laivams, ieškantiems[…..]

Paskutinės naujienos
20 Lap 2019

Ekskursija į Ramygalą ir Kėdainius

Lapkričio 12 dieną 5-10 klasių mokiniai važiavo į Ramygalą bei Kėdainius. Visų pirmiausia nuvykome į stiklo dirbtuves, po to aplankėme stumbryną, esantį Pašiliuose. Smagu buvo pasivaikščioti po Kėdainių senamiestį, kuris pelnytai įrašytas į Urbanistikos paveldo sąrašą. Ten stovi įdomus paminklas, skirtas kunigaikščiams Radviloms, radome dvi sinagogas. Taip pat pamatėme ir apkabinome seną ąžuolą, kurį dar[…..]

Paskutinės naujienos
11 Lap 2019

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Vaikų erdvėje, Žaislotekoje, Kūrybos ir edukacijų edvėje lapkričio 12 d. rytmetį smagiai leido vaikai iš Krinčino A. Vienažindžio pagrindinės mokyklos Pajiešmenių skyriaus. Vaikų išvyką organizavo jų mokytoja Saverija Pilinkienė ir Pajiešmenių kaimo bibliotekininkė Egidija Baranauskienė. Lapkričio 15 d. Pajiešmenių skyriaus ketvirtos klasės mokiniai su savo mokytoja Asta Surviliene apsilankė rašytojo[…..]

Paskutinės naujienos
25 Spa 2019

Linksmasis Jomarkas

Spalio 21 dieną Pajiešmeniuose vyko tradicinis mokyklinis ,,Linksmasis Jomarkas”. Šventę nuspalvino ir papuošė garbingi svečiai iš kitų mokyklų. Kartu su jais šokome, dainavome, klausėmės gyvos muzikos, sportavome, o sušalę ir išalkę užsukome į ,,Penkių grūdų” restoraną. Labiausiai visų akį traukė rudeninė mugė. Jos prekystaliai tiesiog lūžo nuo pyragų ir gardumynų, kurie kvietė pirkėjus plačiai atverti[…..]

Paskutinės naujienos
03 Spa 2019

„Judrioji savaitė 2019“

Tie, kurie galvoja, kad neturi laiko treniruotėms, anksčiau ar vėliau turės atrasti laiko ligoms. Edward Stanley “Europos judrioji savaitė” Krinčino Antano Vienažindžio  pagrindinės mokyklos Pajiešmenių skyriaus mokykloje Kaip ir kasmet rugsėjo 16-22 dienomis visose Europos Sąjungos šalyse yra organizuojama Europos judrioji savaitė. Europos judriosios savaitės tikslas – raginti žmones aktyviai judėti, sportuoti, praleisti daugiau laiko[…..]

Paskutinės naujienos
30 Bal 2019

„Perdirbtų žaislų istorijos“

Pajiešmenių pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokiniai ir priešmokyklinukai  dalyvavo konkurse „Perdirbtų žaislų istorijos“ ir  iki balandžio 30 dienos gamino žaislus iš įvairių nebenaudojamų daiktų bei atliekų. Parodos eksponatus galite pamatyti čia ir čia

Paskutinės naujienos
17 Bal 2019

Integruoto ugdymo pamoka “Velykinis margutis”

Balandžio 17 dieną laukdami Šv. Velykų 3 klasės mokiniai dalyvavo integruoto ugdymo pamokoje „Velykinis margutis“. Kartu su informatikos mokytoja V. Lazickiene ir savo mokytoja A. Surviliene dažė kiaušinius, prieš tai susikonstravę robotukus. Pamokos akimirkas galite matyti čia

Paskutinės naujienos
17 Bal 2019

Susitikimas bibliotekoje ant ratų

Balandžio 17 dieną, Pajiešmenių pagrindinės mokyklos 2-3 klasių mokiniai apžiūrėjo biblioteką ant ratų, atvykusią iš Pasvalio M. Katiliškio bibliotekos. Bibliobuse mokiniai poromis atliko bibliotekininkės duotas užduotis. Jie turėjo surasti nurodytą knygą, laikraštį ar žurnalą. Nugalėjęs porininkas ėjo į „aklą pasimatymą su knyga“, buvo apdovanoti prizu- knyga. Akimirkas iš susitikimo galite pamatyti čia

Paskutinės naujienos
08 Kov 2019

Nacionalinis diktantas 2019

Kovo 8 dieną, Pajiešmenių pagrindinės mokyklos bendruomenės nariai rašė nacionalinį diktantą. Diktanto rašymo akimirkas galite pamatyti čia

Paskutinės naujienos
05 Kov 2019

Žiema, žiema, bėk iš kiemo!

Kovo 5 dieną mūsų mokykloje vyko integruoto ugdymo diena ,,Žiema, žiema, bėk iš kiemo”. Prisiminėme Užgavėnių tradicijas ir papročius, kūrėme blynų receptus, žaidėme įvairius žaidimus, šokome, dainavome, trypėme, gąsdinome žiemą ir vijome ją iš kiemo. Sudeginome Morę ir visas negeroves. Kanapinis nugalėjo Lašininį. O po linksmybių vaišinomės pačiais skaniausiais blynais. Tai gardu buvo! Užgavėnių akimirkas[…..]

Paskutinės naujienos
02 Kov 2019

Regioninė robotiada 2019

Kovo 2 d. Panevėžyje robotikos varžybų centre „RoboLabas” vyko regioninė Robotiada 2019. Pajiešmenių pagrindinės mokyklos Robotikos būrelio mokiniai dalyvavo šiose FLL Jr. varžybose. Pasivadinę “Mėnulio biologais” mokiniai sukūrė Mėnulio bazę, pasigamino plakatą, užpildė pratybas ir linksmai jas pristatinėjo komisijai. Robotiados akimirkas galite pamatyti čia

Paskutinės naujienos
01 Kov 2019

Dailyraščio konkursas 2019

Vasario 25–kovo 1 dienomis mokykloje vyko dailyraščio konkursas, skirtas Juozui Tumui-Vaižgantui. Labai džiaugiamės, kad renginyje dalyvavo ne tik mokiniai, bet ir jų tėveliai bei mokytojai. Jie turėjo atlikti nelengvą užduotį – aiškia, lengvai įskaitoma, gražia bei taisyklinga rašysena parašyti Vaižganto teksto ištrauką. Komisija gerokai paplušėjo, kol išrinko nugalėtojus, kuriuos paskelbsime ir apdovanosime kitą savaitę! Akimirkas,[…..]

Paskutinės naujienos
14 Vas 2019

Vasario 16 -osios dienos minėjimas

Vasario 14 d. į mokyklos salę sugužėjo šventiškai nusiteikę bei trispalvėmis širdelėmis, gėlėmis ir saulėmis pasipuošę mokiniai su mokytojais. Renginio vedėjos – Kamilė, Deima ir Deimantė – pakvietė visus sugiedoti „Tautišką giesmę“. Istorijos mokytojas Rimantas Mikoliūnas papasakojo apie šios itin svarbios mūsų tautai datos reikšmę, priminė, kokį žygdarbį 1918 m. atliko 20 narsių vyrų. Linksmiausia[…..]

Paskutinės naujienos
03 Vas 2019

“Aš ir knyga”

Vasario 28 d. 1 ir 5 klasių mokiniai dalyvavo lietuvių kalbos pamokoje ,,Aš ir knyga”. Vyresnieji savo mažiesiems draugams pirmokams pristatė perskaitytas knygas, skaitė įdomiausias ištraukas, dalijosi įspūdžiais ir rekomendacijomis. Mažieji klausytojai buvo labai aktyvūs ir smalsūs, vartė knygeles, o kai kurie ir patys bandė pusbalsiu skaityti. Džiaugiamės, kad vaikai domisi knygomis ir labai tikimės,[…..]

Paskutinės naujienos
11 Sau 2019

Sausio 13 d. 2019

Sausio 11 d. Pajiešmenių pagrindinės mokyklos bendruomenė pagerbė sausio 13 d. žuvusius už Lietuvos laisvę. Kiekviename lange visa mokykla sužibo viltingomis žvakelėmis, o visi puošėsi neužmiršuolėmis, primenančiomis tuos, kurių dėka mes šiandien turime laisvą Lietuvą.

Paskutinės naujienos
21 Gru 2018

Kalėdinis koncertas 2018

Gruodžio 21 d. Pajiešmenių mokykloje vyko Kalėdinis 5-10 klasių koncertas. Kiekviena klasė parodė po vieną ar kelis muzikinius pasirodymus. Geriausiai pasirodė ir daugumos balsu išrinkta nugalėtoja 8 kl. mokinė Vilija Balčiūnaitė. Koncerto metu pradinių klasių mokiniai Kalėdinį koncertą rengė Pajiešmenių kultūros centre. Renginio akimirkas galite pamatyti čia.

Paskutinės naujienos
20 Gru 2018

Edukacinis užsiėmimas “Vidur dvaro meška karo”

Gruodžio 19- 20 dienomis visi pradinių klasių mokiniai lankėsi Pasvalio krašto muziejuje, kur vyko edukacinis užsiėmimas „Vidur dvaro meška karo“. Užsiėmimo metu mokiniai susipažino su Kūčių ir Šv. Kalėdų tradicijomis, papročiais, dirbo įvairius senovinius darbus, susitiko senelį Kalėdą su meška ir žaidė senovinius Kalėdinius žaidimus.

Paskutinės naujienos
13 Gru 2018

Edukacinė veikla “Paukšteliams reikia mūsų pagalbos”

Gruodžio 7 ir 13 dienomis  visi Pajiešmenių mokyklos pradinių  klasių  mokiniai važiavo į Pasvalio M. Katiliškio biblioteką, kur dalyvavo edukacinėje veikloje „Paukšteliams reikia mūsų pagalbos“. Užsiėmimo metu kalbėjome apie paukščių gyvenimo būdą, mitybą, lizdelių sukimą ir perėjimą, apie jų migraciją bei žiedavimą. Edukacijos metu pasigaminome lesyklas paukšteliams iš kasdienių  daiktų - panaudotų sulčių pakelių ar[.....]

Paskutinės naujienos
22 Lap 2018

Draugo diena 2018

Lapkričio 22 d. Pajiešmenių pagrindinės mokyklos 8 klasės mokiniai Mantas, Deimantė, Vilija ir Vitalijus dalyvavo draugo dienoje, kurios metu bendrado su karate meistru, atliko įvairias sportines užduotis. Renginio akimirkas galite pamatyti čia.